Dodiplomski študij Humanistični študiji (I. bolonjska stopnja).

Študijski program je zasnovan na temeljnih vidikih filozofskih, religijskih, zgodovinskih, antropoloških ter umetniških disciplin, ki omogočajo razumevanje sveta v katerem živimo. Študijsko popotovanje se prične z uvajanjem v temelje filozofije v Grčiji s posebnim poudarkom na etiki, umetnosti, književnosti, logiki in hermenevtiki. V nadaljevanju študija se vsebine poglabljajo in nadgrajujemo z raziskovalnimi seminarji, izbirnimi predmeti ter z uporabnimi vidiki sodobnih humanističnih ved kot so okoljska etika, nove tehnologije, nove rabe energij ter sodobne teme iz teologije, politične ekonomije ter filozofije.

Na posebej pozoren način se študijski program posveča razumevanju in vrednotenju humanističnih fenomenov, ki omogočajo strokoven in ozaveščeno etičen način soočanja z izzivi dehumanizacije posameznikov ali družbenih skupin. Razlike med spoloma? Razlike med kulturami? Razlike med religijami? V prepoznavanju različnosti se učimo strpnosti in obravnavamo temeljne dileme humanizma sodobnega časa. 

V kolikor:

 • so temeljne človeške vrednote vir vašega navdiha so filozofija, psihologija, sociologija umetnost tiste besede, ki v vas prebudijo željo po raziskovanju,
 • se sprašujete kaj je sreča in blagostanje, kakšen je svet v katerem živimo, kako se soočamo s svetovnimi izzivi kot je trpljenje, migracije, lakota,
 • vas zanima kako lahko spremenite svet in se spogledujete z alternativnimi viri energije, s podjetništvom z družbenim učinkom, spremembo izobraževalnega sistema,
 • si želite samorazvoja in vpogleda v lastno bivanjsko vpetost,
 • vas navdihuje raziskovanje življenja, sveta in družbe,

je študij humanistike za vas prava izbira. 

Program je prilagojen usklajevanju študija z delom in družino in ne povzroča izgube časa in denarja s potovanji iz kraja bivanja na lokacijo predavanj in ponuja možnost spremljanja predavanj v živo od doma (videokonferenca), dostopnost gradiva v spletni učilnici 24 ur na dan, konzultacije s predavatelji po dogovoru, spoznavanje vrhunskih strokovnjakov na konferencah in študijskih izmenjavah, možnost udeležbe na strokovnih srečanjih.

Trajanje študija

6 semestrov / 3 leta

Kreditne točke

180 ECTS

Pridobljen naziv

Diplomant humanističnih študijev / diplomantka humanističnih študijev

Lokacija študija

Ljubljana

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Humanistične znanosti se lahko vpiše:

• kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij humanističnih ved in družbenih ved ter je dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, in lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev;
• kdor je končal študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; a) Epistemologija (10 KT); b) Uvod v antropologijo antičnih svetov (5 KT) in c) Zgodovina elektronskih medijev (5KT);
• kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem (predbolonjskem) študijskem programu s področij, ki so navedena v točki 1., lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev;

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od 1. do 3. v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom na magistrski študij morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za nadaljevanje magistrskega študija.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa

Izbor kandidatk oz. kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

1. Uspeh pri predhodnem študiju (povprečna ocena vseh opravljenih izpitov) 60%;
2. Ocena diplomskega dela 40%.

O tem odloča Komisija za študijske zadeve.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje »Humanistične znanosti« so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2012) in drugimi predpisi:

− iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program Humanističnih znanosti praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
− iz specialističnih študijskih programov s področja humanistike in družboslovja. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program Humanistične znanosti priznajo primerljive študijske obveznosti.
− Študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v magistrski študijski program Humanistične znanosti, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati po novem programu.

HUMANISTIČNI ŠTUDIJI – 1. LETNIK

Predmet ECTS
1. SEMESTER
1 Humanistični kolokvij 1: antika in srednji vek 6
2 Uvod v etiko 6
3 Logika in analitična filozofija 6
4 Uvod v historično mišljenje s hermenevtiko 6
5 Izbirni predmet 6
2. SEMESTER
6 Estetika in sodobnost 6
7 Uvod v psihologijo s psihoterapijo 6
8 Politična kultura 6
9 Zgodovina religij; judovstvo, krščanstvo in islam 6
10 Izbirni predmet 6
SKUPAJ ZA 1. LETNIK 60

HUMANISTIČNI ŠTUDIJI – 2. LETNIK

Predmet ECTS
3. SEMESTER
11 Humanistični kolokvij 2: novoveška filozofija 6
12 Religijska znanost in medreligijski dialog 6
13 Svetovne kulture in medkulturnost: Azija, Afrika, Latinska Amerika 6
14 Klasiki svetovne književnosti 6
15 Izbirni predmet 6
4. SEMESTER
16 Situirana znanja: feminizem, tehnologija, rasa 6
17 Ameriški pragmatizem in politična filozofija 6
18 Dimenzije trajnosti 6
19 Raziskovalni praktikum: izbrane teme iz zgodovine humanizma in umetnosti 6
20 Izbirni predmet 6
SKUPAJ ZA 2. LETNIK 60

HUMANISTIČNI ŠTUDIJI – 3. LETNIK

Predmet ECTS
5. SEMESTER
21 Sodobna kritična filozofija 6
22 Filozofija prava in človekove pravice 6
23 Filozofija vzgoje in demokracije 6
24 Globalizacija, neenakosti in modeli globalne etike 6
25 Izbirni predmet 6
6. SEMESTER
26 Aplikativna filozofija 5
27 Sodobna kritična teologija 5
28 Filozofija vizualne kulture 5
29 Izbirni predmet 6
30 Zaključna naloga 9
SKUPAJ ZA 3. LETNIK 60
SKUPAJ ZA CELOTNI ŠTUDIJ 180

 

IZBIRNI PREDMETI

1 Komunikacijski management 6
2 Zgodovina Evrope novega veka 6
3 Kulturna zgodovina Slovencev 6
4 Sodelovanje javnosti pri doseganju okoljskih ciljev 6
5 Uvod v antropologijo antičnih svetov 6
6 Feministična teorija 6
7 Medijski študiji 6
8 Filozofija in literatura 6
9 Antropologija podobe 6
10 Zgodovina feminizma 6

Za napredovanje po programu morajo študenti zbrati najmanj 40 ECTS vsakega posameznega letnika.

Predmeti, ki so obvezni pogoj za napredovanje po programu so:

 1. letnik: Humanistični kolokvij 1: antika in srednji vek; Uvod v etiko; Logika in analitična filozofija;
 2. letnik: Humanistični kolokvij 2: novoveška filozofija; Raziskovalni praktikum: izbrane teme iz zgodovine humanizma in umetnosti;
 1. letnik: Sodobna kritična filozofija; Aplikativna filozofija.

Študij Humanistike je podprt s sodobno informacijsko tehnologijo (e-indeks, e-učilnica, e-poštni predal, SMS sporočila) in se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih elektronskih učnih gradiv.

Študij poteka v majhnih skupinah z neposrednim pretokom znanja od predavatelja do študenta. Predavatelji so slehernemu študentu dnevno dosegljivi. Omogočeno vam je spoznavanje vrhunskih strokovnjakov na konferencah in študijskih izmenjavah, možnost udeležbe na strokovnih srečanjih in kvalitetno izobraževanje, ki prepoznava temeljne dileme in izzive sodobnega sveta.

Diplomanti predloženega študijskega programa se zaposlijo v :

 • nevladnih organizacijah ter društvi doma in v tujini,
 • javnem sektorju  (ministrstva, šole, svetovalna telesa, vlada),
 • političnih strankah in v mednarodnih političnih organizacijah ter v diplomaciji,
 • širšem področju kulture,
 • svetovalni dejavnosti na področju humanizma in kulture,
 • izobraževanju, založništvu, dejavnostih medijev, turizmu, pri trženju in raziskovanju tržišča,
 • ustanovah s področja varovanja okolja,
 • oglaševalskih agencijah.

S pridobljenim znanjem na študiju Humanistike ste sposobni za:

 • zgodovinsko razumevanje pojavov s področja humanistike,
 • prepoznavanje temeljnih humanističnih fenomenov ter sposobnost njihove umestitve v širše družbene kontekste,
 • poznavanje temeljev in razvoja filozofije ter njenih temeljnih disciplin (zgodovina filozofije, logika, etika, epistemologija, ontologija, estetika in teorija umetnosti, hermenevtika),
 • poznavanje temeljev družbenih ved (psihologija s psihoterapijo, politologija, politična ekonomija) ter sodobnih teorij s teh področij,
 • poznavanje pomena odnosov med kulturami ter religijami,
 • argumentirano reševanje vprašanj, ki se pojavljajo na stičišču humanističnih, družbenih in umetnostnih področij,
 • poznavanje zgodovine in teorije etike ter sposobnost njene praktične uporabe v strokovnem delu ter ozaveščenost za pomen etike v raziskovanju,
 • uporabo humanističnih znanj v sodobnih kontekstih (etika, družbena neenakost, religije, nove tehnologije, človekove pravice, sodobna umetnost),
 • uporabo interdisciplinarnih znanj za delo na področju humanističnih znanosti in kulture ter nadaljnji študij in kritično presojo družbenih in političnih dogodkov.