slide4

Doktorski študij humanističnih znanosti na AMEU – Institutum Studiorum Humanitatis omogoča študentom interdisciplinarni pristop k področju izobraževanja in široko osnovno znanje vseh polj humanistike, obenem pa jih usmerja v področje znanstvenega raziskovanja.

Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično  humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij kot intelektualni izziv in užitek!

Trajanje študija

6 semestrov / 3 leta

Kreditne točke

180 ECTS

Pridobljen naziv

doktor znanosti / doktorica znanosti

Lokacija študija

Ljubljana

Študijski program Humanističnih znanosti izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Koncept humanističnih znanosti omogoča interdisciplinarni pristop v področju izobraževanja tretje stopnje, ker ponuja široko osnovno znanje vseh polj humanistike, povezujejo antropološke, filozofske in lingvistične discipline in obenem usmerja študente in študentke v področje znanstvenega raziskovanja. Študijski program 3. stopnje Humanistične znanosti omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki so v drugih slovenskih visokošolskih institucijah manj zastopane; odlika študijskega programa je v ponujanju izrazite interdisciplinarnosti in izbirnosti predmetov.

Študijski program je po letnikih strukturiran na način, ki v maksimalni meri izkorišča horizontalno in vertikalno povezljivost vsebin. Tako strukturiran program omogoča stalno prilagajanje individualnim študijskih interesom posameznikov in posameznic. Študijski program odraža aktualne potrebe v širšem mednarodnem kontekstu in skuša zajeti študijske potrebe in vsebine, ki niso v celoti zastopane v evropskih programih.

Program spodbuja in podpira študij študentov in študentk iz drugih dežel, ter ustvarja za slovenske univerzitetne učitelje/učiteljice in raziskovalce/raziskovalke možnosti za raziskovanje na področjih, ki so v slovenskem znanstvenem okolju le šibko zastopana, vendar pa o njih sami sodijo, da so zanimiva in potrebna za njihov znanstveni razvoj in razvoj problematik na njihovih delovnih področjih; vzpostavlja tesno sodelovanje in vezi z institucijami za visokošolsko izobraževanje ki delajo na istih in sorodnih znanstvenih področjih, kakor jih razvija AMEU-ISH; omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki niso na voljo v drugih slovenskih visokošolskih institucijah. Ocenjujemo, da je to naša najbolj izrazita izobraževalna vizija, ker tesno povezujemo izobraževanje in raziskovanje, in ob tem nenehno sledimo razvoju humanističnih znanosti ter uvajamo nove pristope in novo miselnost: kot ustanoviteljski član ECHIC, evropskega konzorcija za humanistiko, smo tudi priznani kot humanistična avantgarda EZ.

Vsa predavanja na AMEU-ISH so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

 • študijski program zagotavlja študentom spoznavanje in obvladovanje epistemološko najbolj prepričljivih sistemov vednosti ter razumevanje/interpretacijo rezultatov raziskovanja, ki je v prvi vrsti usmerjeno v aktualne človekove potrebe;
 • razširjen in poglobljen študij disciplin in področij, ki niso ali pa so šibkeje zastopana v drugih slovenskih visokošolskih institucijah;
 • organiziranje študijskega programa, ki je zanimiv tudi za študente izven Slovenije, zlasti iz Srednje in Vzhodne Evrope;
 • študijski program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake,  ki  so  sposobni  samostojne  kritične  analize  pojmov  in  pojavov,  ki  so  vezani  na specifična razsežja in področja humanistike, ki jih pokriva študijski program;
 • med pričakovane učne izide štejemo usposobljenost diplomantov v visoko samorefleksivne raziskovalce, ki imajo kritičen odnos do zbranega gradiva, ob tem pa ohranjajo etičnost in občutljivost do predmeta raziskovanja;
 • sposobnost vključevanja historične  perspektive,  torej  sposobnost  zgodovinskega  umeščanja problemov v interakciji s sodobnostjo;
 • pričakovani učni izidi študentov se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela profesorjev s študenti, s sprotnim preverjanjem napredovanja glede študija literature, izbora raziskovalnih tehnik, s stalnim koordiniranjem aktivnosti, ki vodijo v smer konceptualno koherentno izdelanega raziskovanja;
 • sprotni učni izidi se preverjajo tudi s pomočjo seminarskih nalog in v okviru priprav in prijave teme doktorske naloge;
 • obvezen sestavni del študijskega programa 3. stopnje Humanistične znanosti so temeljne in aplikativne raziskovalne naloge.
 • usposobljenost za samostojno raziskovanje; razumevanje  ključnih teoretskih pojmov, ki določajo posamezne   predmete;
 • obvladovanje znanstvenega aparata, metod in tehnik raziskovanja (tudi terenskega dela);
 • spoznanje z epistemološkimi koncepti in pristopi;
 • razumevanje transnacionalnih procesov, kulturne raznolikosti in identitet na lokalni in globalni ravni;
 • sposobnost teoretske refleksije in artikulacije analize humanističnih interdisciplinarnih vsebin;
 • zgodovinsko umeščanje problemov v interakciji s sodobnostjo;
 • kompetenca pisanja humanističnih interdisciplinarnih analitičnih,  znanstvenih  besedil, poljudnoznanstvenih  in  kritičnih  besedil;
 • usposobljenost za različne oblike prenosa znanja (aplikativna znanost), za javne predstavitve, prezentacije, nastope in za vzpostavljanje dialoga z mediji;
 • zmožnost kritičnega opazovanja družbeno kulturnih procesov znotraj  znanstvenega polja in na ravni vsakdanjega   življenja;
 • uporaba etičnih meril in zavezanost profesionalni etiki.

Pomembna dodana vrednost humanistične študija na doktorski stopnji je, da je študij personaliziran, kar pomeni da se individualno oblikuje glede na znanstveno področje posameznega doktorskega kandidata. To velja predvsem za izbirne predmete, ki si jih študent izbere glede na svoje področje raziskovanja oz. doktorske disertacije.

1. LETNIK

1. semester:

Obvezna sestavina programa v prvem semestru sta 1 temeljni predmet (ovrednoten s 15 kreditnimi točkami po ECTS (v nadaljevanju KT) in 1 izbirni predmet (ovrednoten s 5 KT) ter individualno raziskovalno delo – predpriprave na doktorski tezi  
, ki prinaša 10 KT.

1 temeljni predmet (15KT):  Humanistika I.  
(različni izvajalci)

1 izbirni predmet (5KT): Interdisciplinarne metodologije
(različni izvajalci)

2. semester:

Obvezna sestavina programa v drugem semestru sta 1 temeljni predmet (ovrednoten s 15 KT) in 1 izbirni predmet (ovrednoten s 5 KT), ki ga študentke in študenti izberejo med različnimi ponujenimi (glede na izbrano znanstveno področje raziskovanja posameznega študenta) ter doktorski seminar – prijava teme doktorske teze  
, ki prinaša 10 KT.

1 temeljni predmet (15KT):  Humanistika II.  
(različni izvajalci)

1 izbirni predmet (glede na izbrano raziskovalno področje posameznega kandidata) (5KT)

2. LETNIK

3. semester:

V tretjem semestru študentke in študentje izberejo 4 izbirne predmete (vsak ovrednoten s 5 KT) izmed ponujenih in opravijo individualno raziskovalno delo (na doktorski disertaciji), ki prinese 10 KT.

4. semester:

V četrtem semestru študentje in študentke izberejo še 2 izbirna predmeta (vsak je ovrednoten s 5 KT) izmed ponujenih ter individualno raziskovalno delo (na doktorski disertaciji), ki prinese 10 KT ter imajo doktorski seminar  
(10 KT).

 3. LETNIK

5. semester:

V petem semestru kandidati in kandidatke pripravljajo doktorsko disertacijo.

6. semester:

V šestem semestru študentje in študentke doktorsko disertacijo zaključijo in jo zagovarjajo.

Doktorski študijski program obsega 180 KT.

Izbirni predmeti

Kandidat/ka lahko izbirne predmete izbere glede na vsebinsko znanstveno-raziskovalno področje doktorske disertacije (modul).

Modul: Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije

 1. Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije, Prof. Dr. Polona Tratnik
 2. Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu, Prof. Dr. Curtis L. Carter
 3. Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse, Prof. Dr. Lev Kreft
 4. Avant-Garde and Art, Prof. Dr. Aleš Erjavec
 5. Kritična estetika – filozofija umetnosti in kulture od antike do Jacquesa Rancièra, Prof. Dr. Aleš Erjavec
 6. Komunikacija in družba, Prof. Dr. Polona Tratnik
 7. Teorija v umetnosti, Prof. Dr. Miodrag Šuvaković
 8. Dokumentarni strip in grafični roman, Doc. Dr. Leonora Flis
 9. Teorija filma in popularne kulture, Prof. Dr. Darko Štrajn
 10. Literarno novinarstvo, Ass. Prof. Dr. Leonora Flis
 11. Filozofija kulture, Prof. Dr. Paul Crowther
 12. Filozofija narave: umetnost, znanost, estetika, Prof. Dr. Maria Antonia Gonzalez Valerio
 13. Filozofija vizualnih umetnosti, Prof. Dr. Paul Crowther
 14. Semiotika vsakdanjega življenja, Doc. Dr. Dalila Honorato
 15. Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki, Assist. Prof. Dr. Mojca Puncer
 16. Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti, Prof. Dr. Tyrus Miller
 17. Tehnizirani dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij, Ass. Prof. Dr. Melita Zajc
 18. Umetnost v socializmu: primer Slovenija, Assist. Prof. Dr. Petja Grafenauer

Modul: Študiji družb in človeka

 1. Antropologija spola in kultur, Assoc. Prof. Dr. Nadja Furlan Štante
 2. Antropologija ljubezni in seksualnosti, Prof. Dr. Alja Adam
 3. Antropologija dela in migracij, Prof. Dr. Karmen Medica
 4. Aplikativna medicinska antropologija, Dr. Mojca Ramšak
 5. Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij, Prof. Dr. Helena Motoh
 6. Doba revolucij, Ddr. Igor Grdina
 7. Fevdalna Evropa, Ddr. Igor Grdina
 8. Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu, Prof. Dr. Renata Šribar
 9. Zgodovinska antropologija in regionalne študije, več izvajalcev
 10. Medkulturnost in etos sporazumevanja, Dr. Lenart Škof
 11. Znanje in sodobne družbe, Prof. Dr. Eva Klemenčič
 12. Logoterapija in eksistencialna analiza, Prof. Dr. Sebastjan Kristovič
 13. Medvrstniško nasilje, Prof. Dr. Renata Šribar
 14. Philosophy of History, Assoc. Prof. Dr. Rok Svetlič
 15. Filozofija človekovih pravic, Prof. Dr. Rok Svetlič
 16. Politična zgodovina, Prof. Dr. Cirila Toplak
 17. Religija in družba, Prof. Dr. Nadja Furlan Štante
 18. Rituali od plemenskih skupnosti do države – zgodovinsko-antropološko-pravne študije , Prof. Dr. Darko Darovec
 19. Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa, Dr. Lev Kreft

Drugi izbirni predmeti

 1. Vedenje in diskurz, Ass. Prof. Dr. Eva Klemenčič
 2. Teorija kategorij in filozofska dialektika, Dr. Rocco Gangle
 3. Zibelka civilizacije – Bližnji vzhod od Akeramičnega neolitika do Perzijskega imperija, Prof. Dr. Anja Hellmuth Kramberger
 4. Uvod v arheološko metodologijo in teorijo, Prof. Dr. Anja Hellmuth Kramberger
 5. Evropa v prazgodovini – od ledenodobnih lovcev in nabiralcev do keltskih bojevnikov, Prof. Dr. Anja Hellmuth Kramberger
 6. Etika v znanosti in raziskovalna integriteta, Prof. Dr. Renata Šribar, Prof. Dr. Mojca Ramšak
 7. Filozofija in mediji – dekonstrukcija, Dr. Jean-Luc Nancy, Assoc. Prof. Dr. Giovanni Tusa
 8. Filozofija in mediji – Pasolini, Dr. Jean-Luc Nancy, Assoc. Prof. Dr. Giovanni Tusa
 9. Filozofske in politične revolucije, Prof. Dr. Creston Davis
 10. Psihoanaliza, filozofija in nevroznanost, Prof. Dr. Creston Davis
 11. Pregled svetovne literature – od antike do sodobnosti, Prof.  Dr. Leonora Flis
 12. Sociologija znanja, Prof. Dr. Eva Klemenčič
 13. Tekstualne analize in strategije, Ass. Prof. Dr. Leonora Flis

Opombe:

*      Semester izvedbe posameznega izbirnega predmeta bo določen naknadno, ko bo znano dokončno število vpisanih študentov.
*      Možna je tudi ciklična izvedba izbirnih predmetov.
*      Vsak študent lahko izbere katerikoli izbirni predmet (tudi iz drugih modulov).

Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Humanistične znanosti se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb Zakona o visokem šolstvu vpiše:

1. kdor je končal študijski program 2. stopnje;
2. kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejetih do 11. 6. 2004;
3. kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev specializacije in ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11.6.2004; kandidatkam in kandidatom Komisija za študentske zadeve določi študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 KT;
4. kdor je končal študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, kandidatkam in kandidatom se prizna najmanj 60 kreditnih točk;
5. kdor je končal študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od 1. do 5. v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in  kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom na doktorski študij morajo opraviti postopek  priznavanja izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa

Izbor kandidatk in kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

– uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 60 %
– ocena, dosežena na diplomi ali magisteriju – 40%.

O tem odloča Komisija za študijske zadeve.

Določbe o prehodih med programi

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko diplomo študijskega programa tretje stopnje iz Humanističnih znanosti.
Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika ter pridobili soglasje k temi doktorske disertacije na Senatu ISH. Kot organizirane oblike pouka se štejejo obvezni in izbirni predmeti prvega letnika, razen: Doktorskega seminarja (1 in 2) ter Individualnega raziskovalnega dela (I, II, III).

PRIJAVA ZA VPIS

Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 18. julija 2018. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 30. julija do 10. avgusta 2018.

Vpis bo potekal na treh lokacijah:

Na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor
Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)
Na lokaciji AMEU-ECM (bivši Kolosej), Trubarjeva ulica 1, Koper

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 10. avgusta  2018.

Prijava

Drugi prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 19. septembra 2018. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 24. septembra do 26. septembra 2018. Vpis bo potekal na treh lokacijah:

Na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor
Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)
Na lokaciji AMEU-ECM (bivši Kolosej), Trubarjeva ulica 1, Koper

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 26. septembra  2018.

Prijava

Izbirni postopek bo končan do 1. oktobra 2018. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo 3. oktobra  2018. Vpis bo potekal na treh lokacijah:

Na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor
Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)
Na lokaciji AMEU-ECM (bivši Kolosej), Trubarjeva ulica 1, Koper

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 3. oktobra 2018.

VPISNI POGOJI

Merila za izbor, pogoji napredovanja in dokončanja študija