slide4

Doktorski študij humanističnih znanosti na AMEU – Institutum Studiorum Humanitatis omogoča študentom interdisciplinarni pristop k področju izobraževanja in široko osnovno znanje vseh polj humanistike, obenem pa jih usmerja v področje znanstvenega raziskovanja.

Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično  humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij kot intelektualni izziv in užitek!

Trajanje študija

6 semestrov / 3 leta

Kreditne točke

180 ECTS

Pridobljen naziv

doktor znanosti / doktorica znanosti

Lokacija študija

Ljubljana

1. letnik

zap. št. Predmet ECTS
1. semester
1 Humanistika I 15
2 Izbirni predmet 5
3 Individualno raziskovalno delo I – predpriprave na doktorsko tezo 10
2. semester
4 Humanistika II 15
5 Izbirni predmet II 5
6 Doktorski seminar 1 – prijava teme doktorske disertacije 10

2. letnik

zap. št. Predmet ECTS
3. semester
7 Izbirni predmet III 5
8 Izbirni predmet IV 5
9 Izbirni predmet V 5
10 Izbirni predmet VI 5
11 Individualno raziskovalno delo II (na doktorski disertaciji) 10
4. semester
12 Izbirni predmet VII 5
13 Izbirni predmet VIII 5
14 Individualno raziskovalno delo III (na doktorski disertaciji) 10
15 Doktorski seminar 2 10

3. letnik

zap. št. Predmet ECTS
5. semester
16 Izdelava doktorske disertacije 30
6. semester
17 Doktorska disertacija (priprava in zagovor) 30

Izbirni predmeti

Modul Študiji umetnosti, vizualnosti in medijev
zap. št. Predmet ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije 5
2 Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu 5
3 Filozofija kulture 5
4 Filozofija vizualnih umetnosti 5
5 Avantgarde in avtonomija umetnosti 5
6 Kritična estetika – filozofija umetnosti in kulture od antike do Jacquesa Rancièra 5
7 Dokumentarni strip in grafični roman 5
8 Literarno novinarstvo 5
9 Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika 5
10 Semiotika vsakdanjega življenja 5
11 Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse 5
12 Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti 5
13 Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki 5
14 Teorija filma in popularne kulture
15 Sodobne teorije v umetnosti 5
16 Komunikacija in družba 5
17 Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije 5
18 Tehnizirana dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij 5

 

Modul Študiji družb in človeka
zap. št. Predmet ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije 5
2 Rituali od plemenskih skupnosti do države – zgodovinsko-antropološko-pravne študije 5
3 Antropologija spola in kulture 5
4 Religija in družba 5
5 Zgodovina feminizma 5
6 Doba revolucij 5
7 Fevdalna Evropa 5
8 Zgodovinska antropologija in regionalne študije 5
9 Uvod v arheološko metodologijo in teorijo 5
10 Sociologija znanja 5
11 Védenje in diskurz 5
12 Znanje in sodobne družbe 5
13 Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa 5
14 Logoterapija in eksistencialna analiza 5
15 Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij 5
16 Aplikativna medicinska antropologija 5
17 Etika v znanosti in raziskovalna integriteta (RI) 5
18 Medkulturnost in etos sporazumevanja 5
19 Medvrstniško nasilje 5
20 Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu 5
21 Filozofija človekovih pravic 5
22 Filozofija zgodovine 5
23 Politična filozofija 5

 

Na doktorski študijski program Humanistične znanosti se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb Zakona o visokem šolstvu vpiše:

1. kdor je končal študijski program 2. stopnje;
2. kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejetih do 11. 6. 2004;
3. kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev specializacije in ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11.6.2004; kandidatkam in kandidatom Komisija za študentske zadeve določi študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 KT;
4. kdor je končal študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, kandidatkam in kandidatom se prizna najmanj 60 kreditnih točk;
5. kdor je končal študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od 1. do 5. v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in  kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom na doktorski študij morajo opraviti postopek  priznavanja izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa

Izbor kandidatk in kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

– uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 60 %
– ocena, dosežena na diplomi ali magisteriju – 40%.

O tem odloča Komisija za študijske zadeve.

Določbe o prehodih med programi

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko diplomo študijskega programa tretje stopnje iz Humanističnih znanosti.
Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika ter pridobili soglasje k temi doktorske disertacije na Senatu ISH. Kot organizirane oblike pouka se štejejo obvezni in izbirni predmeti prvega letnika, razen: Doktorskega seminarja (1 in 2) ter Individualnega raziskovalnega dela (I, II, III).

 • študijski program zagotavlja študentom spoznavanje in obvladovanje epistemološko najbolj prepričljivih sistemov vednosti ter razumevanje/interpretacijo rezultatov raziskovanja, ki je v prvi vrsti usmerjeno v aktualne človekove potrebe;
 • razširjen in poglobljen študij disciplin in področij, ki niso ali pa so šibkeje zastopana v drugih slovenskih visokošolskih institucijah;
 • organiziranje študijskega programa, ki je zanimiv tudi za študente izven Slovenije, zlasti iz Srednje in Vzhodne Evrope;
 • študijski program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake,  ki  so  sposobni  samostojne  kritične  analize  pojmov  in  pojavov,  ki  so  vezani  na specifična razsežja in področja humanistike, ki jih pokriva študijski program;
 • med pričakovane učne izide štejemo usposobljenost diplomantov v visoko samorefleksivne raziskovalce, ki imajo kritičen odnos do zbranega gradiva, ob tem pa ohranjajo etičnost in občutljivost do predmeta raziskovanja;
 • sposobnost vključevanja historične  perspektive,  torej  sposobnost  zgodovinskega  umeščanja problemov v interakciji s sodobnostjo;
 • pričakovani učni izidi študentov se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela profesorjev s študenti, s sprotnim preverjanjem napredovanja glede študija literature, izbora raziskovalnih tehnik, s stalnim koordiniranjem aktivnosti, ki vodijo v smer konceptualno koherentno izdelanega raziskovanja;
 • sprotni učni izidi se preverjajo tudi s pomočjo seminarskih nalog in v okviru priprav in prijave teme doktorske naloge;
 • obvezen sestavni del študijskega programa 3. stopnje Humanistične znanosti so temeljne in aplikativne raziskovalne naloge.
 • usposobljenost za samostojno raziskovanje; razumevanje  ključnih teoretskih pojmov, ki določajo posamezne   predmete;
 • obvladovanje znanstvenega aparata, metod in tehnik raziskovanja (tudi terenskega dela);
 • spoznanje z epistemološkimi koncepti in pristopi;
 • razumevanje transnacionalnih procesov, kulturne raznolikosti in identitet na lokalni in globalni ravni;
 • sposobnost teoretske refleksije in artikulacije analize humanističnih interdisciplinarnih vsebin;
 • zgodovinsko umeščanje problemov v interakciji s sodobnostjo;
 • kompetenca pisanja humanističnih interdisciplinarnih analitičnih,  znanstvenih  besedil, poljudnoznanstvenih  in  kritičnih  besedil;
 • usposobljenost za različne oblike prenosa znanja (aplikativna znanost), za javne predstavitve, prezentacije, nastope in za vzpostavljanje dialoga z mediji;
 • zmožnost kritičnega opazovanja družbeno kulturnih procesov znotraj  znanstvenega polja in na ravni vsakdanjega   življenja;
 • uporaba etičnih meril in zavezanost profesionalni etiki.

Študijski program Humanističnih znanosti izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Koncept humanističnih znanosti omogoča interdisciplinarni pristop v področju izobraževanja tretje stopnje, ker ponuja široko osnovno znanje vseh polj humanistike, povezujejo antropološke, filozofske in lingvistične discipline in obenem usmerja študente in študentke v področje znanstvenega raziskovanja. Študijski program 3. stopnje Humanistične znanosti omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki so v drugih slovenskih visokošolskih institucijah manj zastopane; odlika študijskega programa je v ponujanju izrazite interdisciplinarnosti in izbirnosti predmetov.

Študijski program je po letnikih strukturiran na način, ki v maksimalni meri izkorišča horizontalno in vertikalno povezljivost vsebin. Tako strukturiran program omogoča stalno prilagajanje individualnim študijskih interesom posameznikov in posameznic. Študijski program odraža aktualne potrebe v širšem mednarodnem kontekstu in skuša zajeti študijske potrebe in vsebine, ki niso v celoti zastopane v evropskih programih.

Program spodbuja in podpira študij študentov in študentk iz drugih dežel, ter ustvarja za slovenske univerzitetne učitelje/učiteljice in raziskovalce/raziskovalke možnosti za raziskovanje na področjih, ki so v slovenskem znanstvenem okolju le šibko zastopana, vendar pa o njih sami sodijo, da so zanimiva in potrebna za njihov znanstveni razvoj in razvoj problematik na njihovih delovnih področjih; vzpostavlja tesno sodelovanje in vezi z institucijami za visokošolsko izobraževanje ki delajo na istih in sorodnih znanstvenih področjih, kakor jih razvija AMEU-ISH; omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki niso na voljo v drugih slovenskih visokošolskih institucijah. Ocenjujemo, da je to naša najbolj izrazita izobraževalna vizija, ker tesno povezujemo izobraževanje in raziskovanje, in ob tem nenehno sledimo razvoju humanističnih znanosti ter uvajamo nove pristope in novo miselnost: kot ustanoviteljski član ECHIC, evropskega konzorcija za humanistiko, smo tudi priznani kot humanistična avantgarda EZ.

Vsa predavanja na AMEU-ISH so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

VPISNI POGOJI

Merila za izbor, pogoji napredovanja in dokončanja študija