Doktorski študij humanističnih znanosti na AMEU – Institutum Studiorum Humanitatis omogoča študentom interdisciplinarni pristop k področju izobraževanja in široko osnovno znanje vseh polj humanistike, obenem pa jih usmerja v področje znanstvenega raziskovanja.

Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično  humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij kot intelektualni izziv in užitek!

slide4

Trajanje študija

6 semestrov / 3 leta

Kreditne točke

180 ECTS

Pridobljen naziv

doktor znanosti / doktorica znanosti

Lokacija študija

Ljubljana

Začetek predavanj

oktober 2017

Študijski program Humanističnih znanosti izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Koncept humanističnih znanosti omogoča interdisciplinarni pristop v področju izobraževanja tretje stopnje, ker ponuja široko osnovno znanje vseh polj humanistike, povezujejo antropološke, filozofske in lingvistične discipline in obenem usmerja študente in študentke v področje znanstvenega raziskovanja. Študijski program 3. stopnje Humanistične znanosti omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki so v drugih slovenskih visokošolskih institucijah manj zastopane; odlika študijskega programa je v ponujanju izrazite interdisciplinarnosti in izbirnosti predmetov.

Študijski program je po letnikih strukturiran na način, ki v maksimalni meri izkorišča horizontalno in vertikalno povezljivost vsebin. Tako strukturiran program omogoča stalno prilagajanje individualnim študijskih interesom posameznikov in posameznic. Študijski program odraža aktualne potrebe v širšem mednarodnem kontekstu in skuša zajeti študijske potrebe in vsebine, ki niso v celoti zastopane v evropskih programih.

Program spodbuja in podpira študij študentov in študentk iz drugih dežel, ter ustvarja za slovenske univerzitetne učitelje/učiteljice in raziskovalce/raziskovalke možnosti za raziskovanje na področjih, ki so v slovenskem znanstvenem okolju le šibko zastopana, vendar pa o njih sami sodijo, da so zanimiva in potrebna za njihov znanstveni razvoj in razvoj problematik na njihovih delovnih področjih; vzpostavlja tesno sodelovanje in vezi z institucijami za visokošolsko izobraževanje ki delajo na istih in sorodnih znanstvenih področjih, kakor jih razvija AMEU-ISH; omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki niso na voljo v drugih slovenskih visokošolskih institucijah. Ocenjujemo, da je to naša najbolj izrazita izobraževalna vizija, ker tesno povezujemo izobraževanje in raziskovanje, in ob tem nenehno sledimo razvoju humanističnih znanosti ter uvajamo nove pristope in novo miselnost: kot ustanoviteljski član ECHIC, evropskega konzorcija za humanistiko, smo tudi priznani kot humanistična avantgarda EZ.

Vsa predavanja na AMEU-ISH so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

 • študijski program zagotavlja študentom spoznavanje in obvladovanje epistemološko najbolj prepričljivih sistemov vednosti ter razumevanje/interpretacijo rezultatov raziskovanja, ki je v prvi vrsti usmerjeno v aktualne človekove potrebe;
 • razširjen in poglobljen študij disciplin in področij, ki niso ali pa so šibkeje zastopana v drugih slovenskih visokošolskih institucijah;
 • organiziranje študijskega programa, ki je zanimiv tudi za študente izven Slovenije, zlasti iz Srednje in Vzhodne Evrope;
 • študijski program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake,  ki  so  sposobni  samostojne  kritične  analize  pojmov  in  pojavov,  ki  so  vezani  na specifična razsežja in področja humanistike, ki jih pokriva študijski program;
 • med pričakovane učne izide štejemo usposobljenost diplomantov v visoko samorefleksivne raziskovalce, ki imajo kritičen odnos do zbranega gradiva, ob tem pa ohranjajo etičnost in občutljivost do predmeta raziskovanja;
 • sposobnost vključevanja historične  perspektive,  torej  sposobnost  zgodovinskega  umeščanja problemov v interakciji s sodobnostjo;
 • pričakovani učni izidi študentov se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela profesorjev s študenti, s sprotnim preverjanjem napredovanja glede študija literature, izbora raziskovalnih tehnik, s stalnim koordiniranjem aktivnosti, ki vodijo v smer konceptualno koherentno izdelanega raziskovanja;
 • sprotni učni izidi se preverjajo tudi s pomočjo seminarskih nalog in v okviru priprav in prijave teme doktorske naloge;
 • obvezen sestavni del študijskega programa 3. stopnje Humanistične znanosti so temeljne in aplikativne raziskovalne naloge.
 • usposobljenost za samostojno raziskovanje; razumevanje  ključnih teoretskih pojmov, ki določajo posamezne   predmete;
 • obvladovanje znanstvenega aparata, metod in tehnik raziskovanja (tudi terenskega dela);
 • spoznanje z epistemološkimi koncepti in pristopi;
 • razumevanje transnacionalnih procesov, kulturne raznolikosti in identitet na lokalni in globalni ravni;
 • sposobnost teoretske refleksije in artikulacije analize humanističnih interdisciplinarnih vsebin;
 • zgodovinsko umeščanje problemov v interakciji s sodobnostjo;
 • kompetenca pisanja humanističnih interdisciplinarnih analitičnih,  znanstvenih  besedil, poljudnoznanstvenih  in  kritičnih  besedil;
 • usposobljenost za različne oblike prenosa znanja (aplikativna znanost), za javne predstavitve, prezentacije, nastope in za vzpostavljanje dialoga z mediji;
 • zmožnost kritičnega opazovanja družbeno kulturnih procesov znotraj  znanstvenega polja in na ravni vsakdanjega   življenja;
 • uporaba etičnih meril in zavezanost profesionalni etiki.

Pomembna dodana vrednost humanistične študija na doktorski stopnji je, da je študij personaliziran, kar pomeni da se individualno oblikuje glede na znanstveno področje posameznega doktorskega kandidata. To velja predvsem za izbirne predmete, ki si jih študent izbere glede na svoje področje raziskovanja oz. doktorske disertacije.

1. LETNIK

1. semester:

Obvezna sestavina programa v prvem semestru sta 1 temeljni predmet (ovrednoten s 15 kreditnimi točkami po ECTS (v nadaljevanju KT) in 1 izbirni predmet (ovrednoten s 5 KT) ter individualno raziskovalno delo – predpriprave na doktorski tezi  
, ki prinaša 10 KT.

1 temeljni predmet (15KT):  Humanistika I.  
(različni izvajalci)

1 izbirni predmet (5KT): Interdisciplinarne metodologije
(različni izvajalci)

 

2. semester:

Obvezna sestavina programa v drugem semestru sta 1 temeljni predmet (ovrednoten s 15 KT) in 1 izbirni predmet (ovrednoten s 5 KT), ki ga študentke in študenti izberejo med različnimi ponujenimi (glede na izbrano znanstveno področje raziskovanja posameznega študenta) ter doktorski seminar – prijava teme doktorske teze  
, ki prinaša 10 KT.

1 temeljni predmet (15KT):  Humanistika II.  
(različni izvajalci)

1 izbirni predmet (glede na izbrano raziskovalno področje posameznega kandidata) (5KT)

 

2. LETNIK

3. semester:

V tretjem semestru študentke in študentje izberejo 4 izbirne predmete (vsak ovrednoten s 5 KT) izmed ponujenih in opravijo individualno raziskovalno delo (na doktorski disertaciji), ki prinese 10 KT.

4. semester:

V četrtem semestru študentje in študentke izberejo še 2 izbirna predmeta (vsak je ovrednoten s 5 KT) izmed ponujenih ter individualno raziskovalno delo (na doktorski disertaciji), ki prinese 10 KT ter imajo doktorski seminar  
(10 KT).

 3. LETNIK

5. semester:

V petem semestru kandidati in kandidatke pripravljajo doktorsko disertacijo.

6. semester:

V šestem semestru študentje in študentke doktorsko disertacijo zaključijo in jo zagovarjajo.

 

 

Doktorski študijski program obsega 180 KT.

Izbirni predmeti

Kandidat/ka lahko izbirne predmete izbere glede na vsebinsko znanstveno-raziskovalno področje doktorske disertacije (modul).

Modul Študiji umetnosti, vizualnosti in medijev

Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije

Prof. dr. Polona Tratnik
Komunikacija in družba
Prof. dr. Polona Tratnik
Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse
Prof. dr. Lev Kreft
Teorija filma in popularne kulture
Prof. dr. Darko Štrajn
Semiotika vsakdanjega življenja
Doc. dr. Dalila Honorato
Teorija v umetnosti
Prof. dr. Miodrag Šuvaković
Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti
Prof. dr. Tyrus Miller
Tehnizirani dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij
Doc. dr. Melita Zajc
Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu
Prof. dr. Curtis L. Carter
Filozofija narave: umetnost, znanost, estetika
Prof. dr. Maria Antonia Gonzalez Valerio

Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki

Doc. dr. Mojca Puncer

Umetnost v socializmu: primer Slovenija

Dr. Petja Grafenauer

Modul Študiji družb in človeka

Religija in družba
Izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante
Antropologija dela in migracij
doc. dr. Karmen Medica
Antropologija ljubezni in seksualnosti
Doc. dr. Alja Adam
Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij
Izr. prof. dr. Helena Motoh
Filozofija človekovih pravic
Izr. prof. dr. Rok Svetlič
Medkulturnost in etos sporazumevanja
Prof. dr. Lenart Škof
Znanje in sodobne družbe
Doc. dr. Eva Klemenčič
Doba revolucij
Prof. ddr. Igor Grdina
Politična zgodovina
Izr. prof. dr. Cirila Toplak
Logoterapija in eksistencialna analiza
Doc. dr. Sebastjan Kristovič
Aplikativna medicinska antropologija
Prof. dr. Mojca Ramšak
Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa
Red. prof. dr. Lev Kreft
Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu
Izr. prof. dr. Renata Šribar

Modul Politična misel

Interdisciplinarne metodologije, več izvajalcev

Filozofija in mediji – Pasolini, prof. dr. Jean-Luc Nancy, prof. dr. Giovanni Tusa

Filozofija in mediji – dekonstrukcija, prof. dr. Jean-Luc Nancy, prof. dr. Giovanni Tusa

Filozofske in politične revolucije, izr. prof. dr. Creston Davis

Filozofske raziskave: teorija prihodnjega subjekta, izr. prof. dr. Creston Davis

Psihoanaliza, filozofija in nevroznanost, izr. prof. dr. Creston Davis

Teorija kategorij in filozofska dialektika, prof. dr. Rocco Gangle

Zgodovinska antropologija in regionalne študije, več izvajalcev

Filozofija človekovih pravic, izr. prof. dr. Rok Svetlič

Religija in družba, izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante

Medkulturnost in etos sporazumevanja, prof. dr. Lenart Škof

Drugi izbirni predmeti

Uvod v arheološko metodologijo in teorijo
Doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger
Zibelka civilizacije – Bližnji vzhod od Akeramičnega neolitika do Perzijskega imperija
Doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger
Evropa v prazgodovini – od ledenodobnih lovcev in nabiralcev do keltskih bojevnikov
Doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger
Etika v znanosti in raziskovalna integriteta
Izr. prof. dr. Renata Šribar in prof. dr. Mojca Ramšak
Literarno novinarstvo
Doc. dr. Leonora Flis
Dokumentarni strip in grafični roman
Doc. dr. Leonora Flis
Pregled svetovne književnosti – od antike do sodobnosti
Doc. dr. Leonora Flis
Tekstualne analize in strategije
Doc. dr. Leonora Flis
Medvrstniško nasilje
Izr. prof. dr. Renata Šribar
Sociologija znanja
Doc. dr. Eva Klemenčič
Védenje in diskurz
Doc. dr. Eva Klemenčič
Fevdalna Evropa
Prof. ddr. Igor Grdina
Antropologija dela in migracij
Izr. prof. dr. Karmen Medica

 

 

Opombe:

*      Semester izvedbe posameznega izbirnega predmeta bo določen naknadno, ko bo znano dokončno število vpisanih študentov.
*      Možna je tudi ciklična izvedba izbirnih predmetov.
*      Vsak študent lahko izbere katerikoli izbirni predmet (tudi iz drugih modulov).

PRIJAVA ZA VPIS

Prvi prijavni rok: 6. februar – 6. februar – 15. julij 2018 – Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 18. julija 2018. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 30. julija do 10. avgusta 2018.

Vpis bo potekal na treh lokacijah:

Na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor
Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)
Na lokaciji AMEU-ECM (bivši Kolosej), Trubarjeva ulica 1, Koper

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 10. avgusta  2018.

Drugi prijavni rok: 13. avgust – 16. september 2018 – Prijava

Drugi prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 19. septembra 2018. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 24. septembra do 26. septembra 2018. Vpis bo potekal na treh lokacijah:

Na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor
Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)
Na lokaciji AMEU-ECM (bivši Kolosej), Trubarjeva ulica 1, Koper

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 26. septembra  2018.

Tretji prijavni rok: 27. september – 30. september 2018 – Prijava

Izbirni postopek bo končan do 1. oktobra 2018. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo 3. oktobra  2018. Vpis bo potekal na treh lokacijah:

Na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor
Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)
Na lokaciji AMEU-ECM (bivši Kolosej), Trubarjeva ulica 1, Koper

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 3. oktobra 2018.

VPISNI POGOJI

Merila za izbor, pogoji napredovanja in dokončanja študija