ALMA MATER EUROPAEA – INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS

Historiat in afiliacija

Institutum Studiorum Humanitatis je bila prva samostojna visokošolska ustanova v Sloveniji in verjetno v vseh posttranzicijskih državah. Ustanovljena je bila iz prej ustanovljenega raziskovalnega inštituta in še danes ohranja značaj odličnega raziskovalnega inštituta z bogato raziskovalno aktivnostjo. V letu 2014 se je Institutum Studiorum Humanitatis pridružil širši akademski instituciji, Alma Mater Europaea in postal del Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki je bila ustanovljena leta 2011 v Salzburgu s poslanstvom promoviranja mednarodnega centra odličnosti na področjih izobraževanja, kulture, ekonomije in prava, zdravja in okolja.

Dejavnost na področju visokega šolstva

Fakulteta za podiplomski študij humanistike, Institutum Studiorum Humanitatis, se ponaša s prepoznavno 25-letno tradicijo podiplomske visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Tu je diplomiralo okoli 200 doktorjev in magistrov znanosti, ki danes delujejo na visokih položajih. Zagotavljamo vrhunski interdisciplinarni študij na različnih raziskovalnih področij humanistike, pa tudi družboslovja, pri katerem sodelujejo številni mednarodno uveljavljeni raziskovalci, in pri katerem s študenti intenzivno ter posvečeno razvijamo lastni raziskovalni potencial.

Naši študijski programi so nacionalno akreditirani (NAKVIS) in priznani v skladu z bolonjskimi standardi, kar pomeni, da je diplomska listina, ki jo pridobi študent po uspešno opravljenem študiju, mednarodno priznana. S tem je naš študij enakovreden drugim javnoveljavnim evropskim študijem.

V Sloveniji smo vodilni za podiplomski študij humanistike, ki smo ga pričeli razvijati že leta 1992. Uživamo mednarodni ugled in smo močno prepoznavni v domačem prostoru. Svojo identiteto gradimo v širokem zajemu humanističnih vsebin in v povezovanju z družboslovjem, torej v izraziti interdisciplinarnosti. Ta značaj se odraža tudi na interesih naših študentov. Zanimajo jih različne aktualne teme, ki jih skozi študij raziskujejo z različnih zornih kotov, ter sodelujejo z različnimi raziskovalci s področja humanistike in družboslovja. Naša odlika je široka paleta vrhunskih raziskovalcev, domačih in tujih, nadalje pa redno zagotavljanje kontaktnih ur. Naši študenti se študijskega procesa redno udeležujejo in so se izkazali kot zelo zainteresirani in odprti za razpravljanje.

Po odličnosti izstopamo na sistematični izgradnji njihovega raziskovalnega pristopanja k raziskovalnim temam, z delom na njihovih dispozicijah, znanstvenem prispevku za konferenco in znanstvenem članku oz. na snovanju projektnega načrta. Učijo se najti ustrezno raziskovalno vprašanje in zgraditi načrt svoje raziskovalne naloge ter predvideti ustrezne metode.

Naš cilj je, da postanemo ena vodilnih evropskih fakultet za humanistični študij z visoko mednarodno prepoznavnostjo. Prepoznavnost bomo gradili s sodelovanjem vrhunskih raziskovalcev, odličnimi študijskimi programi in zagotavljanjem odlične izvedbe, premišljenim usmerjanjem raziskovalnega razvoja študentov, spodbujanjem k njihovi raziskovalni aktivnosti, pa tudi prek krepitve raziskovalnega dela ter z vključevanjem študentov v raziskovalne in razvojne projekte.

V zadnjih letih smo k sodelovanju privabili številne nove raziskovalce oz. visokošolske učitelje ter vpisali številne doktorske študente, ki v svojih raziskovalnih temah preučujejo aktualne humanistične in družboslovne problematike. Doslej smo gostili nekaj mislecev svetovnega formata, kot sta Jean-Luc Nancy in Luce Irigaray. Organizirali smo seminarska predavanja na Kubi in v Parizu.

V letu 2018/2019 smo prvih razpisali tudi študijski program Humanistični študiji, ki je dobil odlične ocene ocenjevalcev NAKVIS. Tako smo formirali kompleten študijski steber.

V letu 2019/2020 odpiramo izbirni modul Digitalna humanistika, ki bo študij humanistike aktualiziral in priredil za poklice prihodnosti. Študij digitalne humanistike združuje spoznavanje, razumevanje in uporabo novih digitalnih orodij na področjih humanistike, umetnosti in kulturne dediščine. To je večdisciplinarni študij, ki je posvečen umetni inteligenci, strojnemu učenju, »big data«, digitalizaciji arhivskih virov, porajanju in prenosu filozofskih idej v zgodovini,  etičnim vprašanjem v digitalnih svetovih in drugim vprašanjem, povezanim s politično-družbeno-ekonomskimi sistemi v prihodnosti.

Mednarodna vpetost

Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis je v konzorciju European Summer School for Cultural Studies (ESSCS) skupaj z Univerzo iz Köbenhavna, Univerzo Oslo, Univerzo iz Amsterdama, Univerzo iz Londona, Goldsmiths, Univerzo iz Giessna in Lisbonskim konzorcijem, ki vsako leto organizira poletno šolo za doktorske študente, na katero povabi tudi gostujoče predavatelje, profesorje iz konzorcijskih ustanov in odlične študente, ki pripravijo raziskovalne naloge, ki se jih obravnava.

Fakulteta je nosilka listine Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), ki zagotavlja kvalitativni okvir za evropske in mednarodne sodelovalne aktivnosti v visokem šolstvu (HEI), ki se lahko izvajajo v okviru Erasmus + akcij. Študenti in profesorji lahko načrtujejo obiske na drugih univerzah, ki so vključene v Erazmus mrežo.

Knjižnica in publicistika

Institutum Studiorum Humanitatis ima bogato humanistično knjižnico, ki hrani prek 9.000 knjižnih naslovov.

Naša publicistična dejavnost ima bogato tradicijo. Poleg številnih monografij, ki smo jih izdali, od leta 1999 izdajamo znanstveno revijo Monitor ISH, ki je evidentirana v relevantnih znanstvenih bazah, v prihodnje pa nameravamo reviji še povečati mednarodno prepoznavnost z vstopom v več relevantnih znanstvenih baz, distribucijo po več tisoč knjižnicah v globalnem merilu in s prosto dostopnostjo prvovrstnih znanstvenih objav po celem svetu.

Druge aktivnosti

Julija 2018 smo gostili 10. letno konferenco Evropskega združenja za estetiko. Oktobra 2016 smo v Ljubljani soorganizirali mednarodno konferenco Art and Aesthetics under Post-Transition. Od leta 2017 vsako leto marca  sodelujemo pri organizaciji največje konference na Slovenskem, konference AMEU Za človeka gre, ki poteka v Mariboru. Podtema v letu 2019 je Pripravljeni na bodočnost.

Sledimo aktualnim temam in se odzivamo z živim raziskovalnim angažmajem. Zlasti nas zanimajo tematike, ki so na različne načine povezane s kulturo; bodisi razumljeno kot umetnost bodisi v antropološkem smislu, kot izročilo neke družbene skupnosti, kot budna drža družbenih subjektov, lahko pa tudi v navezavi na medije kot sredstva javnega obveščanja ali kot sredstva v komunikacijskih procesih. V dvajsetih letih aktivnega znanstvenega delovanja smo vodili številne raziskovalne projekte, nacionalne in mednarodne. Smo močno mednarodno vpeti in si še prizadevamo za krepitev raziskovalnih, razvojnih, študijskih in kompetenčnih povezav; tudi prek evropskih razpisov.

Raziskovalna dejavnost

Institutum Studiorum Humanitatis vrsto let izvaja raziskovalni program Raziskave kulturnih formacij (2004-2024), ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS. Vodja raziskovalnega programa je prof. dr. Polona Tratnik. Program je s 1. 1. 2019 pričel z novim obdobjem financiranja, ki traja do 31. 12. 2024, in je v celoti vreden 500.000 eur.

Prof. dr. Polona Tratnik, dekanja