Senat je strokovni organ ISH. V skladu z 32. členom statuta ISH:

“Senat fakultete razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela fakultete, predvsem pa:

• sprejema statut fakultete v skladu z Aktom o ustanovitvi in s soglasjem ustanovitelja,
• imenuje dekana/dekanjo in prodekana/prodekanjo fakultete v soglasju z ustanoviteljem,
• sprejema študijske programe,
• sprejema odločitve glede omejitev vpisa,

• določa merila za izvolitev v nazive visokošolski učitelj/učiteljica, znanstveni delavec/delavka in visokošolski sodelavec/sodelavka,
• s soglasjem Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo voli visokošolske učitelje/učiteljice, znanstvene delavce/delavke in visokošolske sodelavce/sodelavke v naziv,
• odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj/učiteljica, znanstveni delavec/delavka in visokošolski sodelavec/sodelavka,
• imenuje in razrešuje tričlansko habilitacijsko komisijo, ki poroča o pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata/kandidatke oz. prizadete/ga,• sprejema program raziskovalnega in razvojnega operativnega dela,
• sprejema študijski koledar,
• daje mnenje k finančnemu načrtu,
• sprejema teme magistrskega dela,
• imenuje in razrešuje mentorja/mentorico in somentorja/somentorico za magistrsko delo,
• imenuje in razrešuje strokovno komisijo za oceno magistrskega dela,
• imenuje in razrešuje komisijo za zagovor magistrskega dela,
• sprejema teme doktorskih disertacij,
• imenuje in razrešuje tričlansko komisijo za oceno tem doktorskih disertacij in usposobljenosti kandidatov/kandidatk za opravljanje doktorskih disertacij,
• imenuje in razrešuje tričlansko komisijo za oceno in zagovor predloženih doktorskih disertacij,
• imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot, če jih fakulteta oblikuje,
• sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih/raziskovalkah in odloča o njihovi kandidaturi,
• imenuje in razrešuje komisijo za nostrifikacijo in odloča o nostrifikaciji v tujini pridobljenih diplom v primerih, ki jih določa zakon,
• odloča o pritožbah študentov in študentk v študijskih zadevah,
• razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti,
• imenuje in razrešuje svoja delovna telesa,
• odloča o drugih zadevah, določenih v tem statutu in ZVis.”

 

Sestava Senata Alma Mater Europaea ISH

 

• prof. ddr. Igor Grdina
• doc. dr. Eva Klemenčič
• doc. dr. Sebastjan Kristovič
• mag. Jerica Pavšič – študentka, predsednica Študentskega sveta
• prof. dr. Darko Štrajn
• prof. dr. Polona Tratnik – predsednica