Magistrski študij Humanistične znanosti

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Humanistične znanosti se lahko vpiše:

• kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij humanističnih ved in družbenih ved ter je dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, in lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev;
• kdor je končal študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; a) Epistemologija (10 KT); b) Uvod v antropologijo antičnih svetov (5 KT) in c) Zgodovina elektronskih medijev (5KT);
• kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem (predbolonjskem) študijskem programu s področij, ki so navedena v točki 1., lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev;

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od 1. do 3. v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom na magistrski študij morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za nadaljevanje magistrskega študija.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa

Izbor kandidatk oz. kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

1. Uspeh pri predhodnem študiju (povprečna ocena vseh opravljenih izpitov) 60%;
2. Ocena diplomskega dela 40%.

O tem odloča Komisija za študijske zadeve.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje »Humanistične znanosti« so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2012) in drugimi predpisi:

− iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program Humanističnih znanosti praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
− iz specialističnih študijskih programov s področja humanistike in družboslovja. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program Humanistične znanosti priznajo primerljive študijske obveznosti.
− Študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v magistrski študijski program Humanistične znanosti, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati po novem programu.

Doktorski študij Humanistične znanosti

Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Humanistične znanosti se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb Zakona o visokem šolstvu vpiše:

1. kdor je končal študijski program 2. stopnje;
2. kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejetih do 11. 6. 2004;
3. kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev specializacije in ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11.6.2004; kandidatkam in kandidatom Komisija za študentske zadeve določi študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 KT;
4. kdor je končal študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, kandidatkam in kandidatom se prizna najmanj 60 kreditnih točk;
5. kdor je končal študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od 1. do 5. v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in  kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom na doktorski študij morajo opraviti postopek  priznavanja izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa

Izbor kandidatk in kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

– uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 60 %
– ocena, dosežena na diplomi ali magisteriju – 40%.

O tem odloča Komisija za študijske zadeve.

 

Določbe o prehodih med programi

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko diplomo študijskega programa tretje stopnje iz Humanističnih znanosti.
Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA VPIS

50% Višina povprečne ocene na dodiplomskem študiju
50% Študijski rezultati na izbranem področju (povprečna ocena izpitov izbranega področja, bibliografija, priporočila strokovnjakov/inj, raziskovalno delo, nagrade za študijsko delo, ipd.

 

PRAVILA NADALJEVANJA IN DOKONČANJA PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA
1. NADALJEVANJE ŠTUDIJA

1. 1. Napredovanje v drugi letnik magistrskega in enovitega doktorskega študija

V drugi letnik podiplomskega študija se lahko vpiše študent ali študentka, ki je pridobil/a najmanj 45 kreditnih točk, torej ki je opravil/a izpitne obveznosti treh (3) modulov: iz obvezne Epistemologije humanističnih ved ter dveh drugih izbranih modulov oz. obveznosti dveh (2) modulov (med njima obvezne Epistemologije humanističnih ved) in individualnega raziskovalnega dela na študijskem programu ali smeri.

1. 2. Pravila za vpis v tretji enovitega doktorskega študija

Študent oz. študentka mora izpolniti pogoje, ki veljajo za neposreden prehod z magistrskega na doktorski študij (glej 1. 4.).

1. 3. Pravila za vpis v četrti letnik enovitega doktorskega študija
Ni posebnih pogojev.

1. 4. Pravila za neposreden prehod z magistrskega na doktorski študij so določena v Pravilniku o doktorskem študiju (tretji odstavek 4. člena):

“Kandidati in kandidatke (…) morajo opraviti vse obveznosti magistrskega študija razen izdelave magistrske naloge in pri tem doseči nadpovprečne rezultate (visoke izpitne ocene, nadpovprečni raziskovalni rezultati, ki morajo biti javno preverljivi oz. objavljeni v znanstvenih revijah itd.). Predlog za neposreden prehod na doktorski študij senatu poda koordinator ali koordinatorica študijskega programa (oz. smeri), na katerega je kandidat oz. kandidatka vpisan/a ali mentor oz. mentorica, če je ta že določen/a.”

1.5. Pravila za vpis absolventskega staža

Študent oz. študentka ima pravico do enega leta po drugem letniku študija magistrskega oz. četrtem letniku enovitega doktorskega študija, za dokončanje študija brez dodatnih vsebinskih in finančnih pogojev.

 

2. DOKONČANJE ŠTUDIJA

Študentke in študentje podiplomskega študija, ki niso dokončali študija v določenem roku, t.j. v dveh letih po izteku 4. semestra magistrskega študija, morajo vložiti prošnjo za dokončanje študija na navedenem programu. Prošnjo oddajo v referatu za študentske zadeve.

2. 1. Pravila za študente/ke, ki so opravili vse obveznosti vpisanega programa
a. Študentje in študentke, ki so prekinili študij za več kot 2 leti in manj kot 5 let od vpisanega drugega letnika študija in so opravili vse obveznosti vpisanega programa oz. smeri (vse izpite in prijavili temo magistrskega dela), lahko v soglasju s koordinatorjem oz. koordinatorico programa ali vodjo smeri dokončajo študij po vpisanem programu v enem letu po odobritvi prošnje za dokončanje študija. Prošnjo oddajo v referatu za študentske zadeve. Sklep izda komisija za študijske zadeve.

b. Študentje oz. študentke, ki so prekinili študij za več kot 5 let od vpisanega drugega letnika študija ter opravili vse obveznosti vpisanega programa ali smeri, morajo opraviti en (1) diferencialen izpit ali izjemoma več diferencialnem izpitov, ki pomenijo bistveno razliko med vpisanim in tekočim študijskim programom. O tem presoja koordinator oz. koordinatorica tekočega podiplomskega študija. Za nadaljevanje in dokončanje študija velja, da študentje oz. študentke študijskih programov, ki se ne izvajajo več, v dogovoru s koordinatorjem ali koordinatorico sorodnega programa zaprosijo za priznanje že opravljenih obveznosti ter jih vključijo v tekoči sorodni študij. Prošnjo oddajo v referatu za študentske zadeve. Sklep izda komisija za študijske zadeve.

2.2. Pravila za študente/ke, ki niso opravili vseh obveznosti vpisanega programa
a. Študentje oz. študentke, ki so prekinili študij za več kot 2 in ne več kot 5 let od vpisanega drugega letnika študija ter niso opravili vseh obveznosti vpisanega programa, vpišejo ponovno zadnji nedokončani letnik ter opravijo manjkajoče izpitne obveznosti izbranih modulov svojega programa, ali po sorodnem (tekočem) programu, če se prejšnji več ne izvaja. Vpis se lahko izvrši v času rednih vpisov na podiplomski študij tj. v mesecu septembru oz. oktobru. Izjemoma (če manjkajo največ trije izpiti), se študentu oz. študentki lahko odobri nadaljevanje in dokončanje študija po sistemu samoizobraževanja, brez ponovnega vpisa v nedokončani letnik. V primeru ponovnega vpisa študentje/ke plačajo 50% šolnine v akademskem letu ponovnega vpisa. Prošnjo oddajo v referatu za študentske zadeve. Sklep o vpisu in pogojih dokončanja študija izda komisija za študijske zadeve.

b. Študentje oz. študentke, ki so prekinili študij za več kot 5 let ter od vpisanega drugega letnika študija niso opravili vseh obveznosti vpisanega programa, opravijo po posvetu s koordinatorjem oz. koordinatorico tekočega študijskega programa ali smeri celoten tekoči program podiplomskega študija. Kandidat oz. kandidatka se ponovno vpiše v začetni letnik (tekočega) podiplomskega študija ter lahko zaprosi za priznanje že opravljenih izpitov (če jih je moč priznati). Vpis se lahko izvrši v času rednih vpisov na podiplomski študij. Študentje oz. študentke plačajo 50% šolnine v akademskem letu ponovnega vpisa za prvi letnik ter ob vpisu v drugi letnik celotno šolnino. Prošnjo oddajo v referatu za študentske zadeve. Sklep o vpisu in pogojih dokončanja študija izda komisija za študijske zadeve.

2.3. Pravila za dokončanje študija doktorskih študentk in študentov so določena v Pravilniku o doktorskem študiju (11. člen):

“Kandidat oz. kandidatka za pridobitev doktorata znanosti mora najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila sprejeta tema disertacije, fakulteti predložiti izdelano doktorsko disertacijo v 7 izvodih.

Kandidat oz. kandidatka, ki iz opravičljivih razlogov doktorske disertacije ne more predložiti v tem roku, lahko zaprosi za podaljšanje roka. O prošnji odloča senat fakultete, ki lahko podaljša rok za oddajo doktorske disertacije.

Če kandidat oz. kandidatka ne predloži doktorske disertacije v roku iz prvega in drugega odstavka tega člena in pred iztekom roka tudi ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je opustil oz. opustila prijavljeno temo.”

 

POGOJI ZA PREPIS ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ALI SMERI

Študentje podiplomskega študija, ki želijo med študijskim letom spremeniti študijski program, morajo vložiti prošnjo in pridobiti:

Soglasje obeh koordinatorjev/-ic podiplomskega programa. Koordinator/-ica aktualno vpisanega programa in koordinator/-ica programa, na katero se želi študent vpisati, se morata s prepisom strinjati;

Sklep o spremembi smeri izda komisija za študijske zadeve na podlagi pozitivnega mnenja obeh koordinatorjev/-ic;

Študentje morajo izpolnjevati vse vpisne pogoje, ki veljajo za študijski program, ki ga želijo na novo vpisati.