Raziskave kulturnih formacij

 

AMEU-ISH izvaja raziskovalni program Raziskave kulturnih formacij (2013-2022), ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS. Vodja raziskovalnega programa je prof. dr. Polona Tratnik. Osrednji cilj programa je interdisciplinarno raziskovanje kulturnih formacij, vezanih na umetnost, medije in politiko, s težnjo k orisu sodobnosti v razmerah posttranzcije.

Pojem kulturna formacija širše pomeni notranje povezano celoto družbenih razmerij, temelječo na določenem produkcijskem načinu, ožje pa konkretno povezanost nekega skupka kulturnih praks, ki ima prepoznavne značilnosti in ki je obravnavan tako v svojih notranjih razmerjih kot v razmerju do širše družbene formacije in drugih družbenih formacij. Raziskave kulturnih formacij je program, ki omogoča raziskovalcem, ki izhajamo iz različnih znanstvenih področij, interdisciplinarno pristopati k raziskavam kulturnih formacij: primerjalno (primerjava različnih formacij) ali relacijsko (npr. v razmerju do družbenega konteksta), in sicer sinhrono (v istem času) ali diahrono (skozi čas). V šestletnem obdobju smo program zasnovali v veliki meri z navezavo na aktualno družbeno stanje, zato je osrednja pozornost usmerjena v raziskovanje umetnosti, medijev in politične kulture v posttranzicijskih razmerah.

 

Raziskovalna dejavnost na AMEU-ISH poteka v okviru dveh raziskovalnih inštitutov:

 • Inštituta za humanistične raziskave, ki ga vodi prof. dr. Polona Tratnik;
 • Inštituta za družboslovne raziskave, ki ga vodi prof. dr. Cirila Toplak

 

Izvedeni raziskovalni projekti, ki jih je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost RS:

 • Ruski intelektualci v Sloveniji v času po oktobrski revoluciji (1.8.2013―31.7.2016)
 • Ljubezen in družina v času globalizacije (1.2.2008―30.1.2011)
 • Kristus trpin v slovenski umetnosti (1.7.2007―30.6.2010)
 • K zgodovinski antropologiji intelektualcev (1.1.2007―31.12.2009)
 • Optimalizacija spoznavne (učne) učinkovitosti didaktičnega besedila (1.1.2007―31.12.2009)
 • Mednarodne raziskave znanja učencev: dejavniki zaostajanja slovenskih učencev za učenci v uspešnejših državah (1.9.2005―31.8.2008)
 • Etnične skupine – manjšine s področja bivše Jugoslavije v Sloveniji – v kontekstu medijske problematike (1.7.2004―30.6.2007)
 • Glagoljaška kultura in slovenska umetnost (1.7.2004―30.6.2007)
 • Vloga znanja o antični demokraciji v razvoju državljanske zavesti o neposredni demokraciji na nižjih ravneh političnega delovanja državljanov – občina, združenje, soseska, hiša (1.7.2004―30.6.2007)
 • Ilegalne migracije – v kontekstu nove obmejnosti (slovensko-hrvaška in slovensko-italijanska meja) (1.8.2004―31.8.2006)
 • Judje v imaginariju etničnih razlikovanj v sodobni Sloveniji (1.7.2004―30.6.2006)
 • Zgodovinska antropologija ženskega smeha: kulturne politike za enako sodelovanje v evropskih demokracijah (1.1.2003―31.12.2005)
 • Računalniško posredovana komunikacija (e-forumi) v izobraževalni dejavnosti (1.10.2002―30.9.2004)
 • Imaginarij poznega srednjega veka na Slovenskem (1.7.2001―30.6.2004)
 • Imaginiranje Drugega: konstituiranje Drugosti na primeru migrantov (beguncev, prebežnikov in prosilcev za azil) (1.7.2001―30.6.2004)
 • Invencije nacionalnih krajin v multietnični obmejni regiji: Istra od sredine 19. stoletja do danes (1.7.2001―30.6.2004)
 • Procesi etničnega razlikovanja v Sloveniji: soočenje percepcij (1.7.2001―30.6.2004)
 • Značilnosti in perspektive računalniško posredovane komunikacije (na primeru diskusijskih forumov in klepetalnic) (1.7.2001―30.6.2004)
 • Mednarodna raziskava bralne pismenosti -INEA (1.6.1999―31.12.2003)
 • Značilnosti in tendence vsakdanjega življenja v družbi na prehodu (1.7.1998―30.6.2003)
 • Oblikovanje družbenih rab novih komunikacijskih tehnologij v Sloveniji (zgledi) (1.8.2000―31.7.2002)
 • Obravnavanje kulture v slovenskih medijih (1.8.2000―31.7.2002)
 • Javni jezik in njegova uporaba v družbeno relevantni komunikaciji (1.1.2000―30.6.2002)
 • Konstrukcija kolektivnega spomina v antiki (1.1.2000―30.6.2002)
 • Vloga državnega nagrajevanja v Sloveniji danes (1.8.2000―31.7.2001)
 • Jezik in spolna razlika (1.1.1999―30.6.2001)
 • Konstituiranje javnosti in javne komunikacije v družbah v tranziciji (1.1.1999―30.6.2001)
 • Potlačena umetnost (1.7.1998―30.6.2001)
 • Konstitucija nacionalnega interesa in rabe merila nacionalnega v slovenski kulturni politiki (1.11.1999―31.12.2000)
 • Mentalitete in imaginariji na stičišču Sredozemlja in srednje Evrope (1.5.1997―30.4.2000)
 • Hetera in filozof: k zgodovini državljanke in para (1.1.1997―31.12.1999)
 • Identitete obalnih mest: Koper, Izola, Piran 1945-1995 (1.1.1997―31.12.1999)
 • Kakovost učbenika (1.1.1997―31.12.1999)
 • Podatkovne in pojmovne podlage za raziskovanje ideologij (1.1.1995―31.12.1999)
 • Temelji in raziskovanje medijev na Slovenskem (1.11.1995―30.11.1999)
 • Jezik in spolna razlika: podoba ženske v učbenikih in literaturi (1.1.1996―31.12.1998)
 • Sociološki aspekti reprodukcije in spolnih determinant pri ženski in moški populaciji v Republiki Sloveniji (1.1.1996―30.6.1998)
 • Vidiki prehoda v perifernih kapitalističnih družbah (1.1.1997―30.6.1998).