AMEU-ISH je v letu 2016 sprejel prenovljeno razvojno strategijo, ki je izrazito mednarodno usmerjena in se osredotoča na krepitev internacionalizacije institucije in mobilnosti njenega osebja in študentov kot prednostnih ciljev, ki jih je potrebno uresničiti, da bi AMEU-ISH imel tudi v prihodnje nastopal kot konkurenčna akademska in raziskovalna institucija, ki ponuja odlično znanje in izobraževalne možnosti za študente in osebje tako na lokalni kot na globalni ravni. Glavni trije vidiki strategije internacionalizacije so: (a) za povečanje mobilnosti osebja (akademskega in raziskovalnega) ter izmenjave študentov, kot tudi za povečanje števila tujih študentov in predavateljev; (b) prednostno krepiti raziskovalno dejavnost, ki je vključena v mednarodne raziskovalne mreže; (c) ustanoviti neodvisno založbo za učinkovito publikacijo in promocijo znanstvenih, raziskovalnih in študijskih dosežkov AMEU-ISH v Sloveniji in v tujini.

AMEU-ISH v prihodnjem obdobju okrepil svoje sodelovanje v mednarodnih akademskih in raziskovalnih mrežah ter krepil mednarodno sodelovanje s strateškimi partnerji. Poudarek bo na krepitvi kakovostnega sodelovanja z omejenim številom strateških partnerjev. Evropska unija ostaja najbolj pomembno geografsko območje za AMEU-ISH, prihajajoči evropskih študenti pa predstavljajo glavno ciljno skupino institucije. Poleg evropskega sodelovanja se AMEU-ISH nagiba tudi k okrepitvi sodelovanja z ciljno izbranimi regionalnimi področji, povezanimi z akademskimi in raziskovalnimi dejavnostmi ter interesi institucije in njenega osebja (Zahodni Balkan, Jadranska regija, Srednja Evropa v okviru Evrope, ter Azija, Južna in Severna Amerika izven Evrope). AMEU-ISH si bo tudi v prihodnje prizadevala za izgradnjo mednarodnih partnerstev v tesni povezanosti s študijskimi programi. Med drugim so načrtovane tudi nove oblike izobraževalnega delovanje v obliki Poletnih šol za dohodne študente in predavatelje. AMEU-ISH želi vzpostaviti trajno strateško partnerstvo s programsko sorodno usmerjenimi visokošolskimi ustanovami, da bi poglobili sodelovanje v obliki povečanega sodelovanja na področju raziskav, skupnih raziskovalnih predlogov in prijav, novih kariernih možnosti za raziskovalce in predavatelje ter drugih oblik izmenjave osebja. Glavni cilji mednarodnega sodelovanja in mobilnosti AMEU-ISH vključujejo: (a) izboljšanje kakovosti izobraževanja; (b) podpiranje mednarodne izmenjave; (c) zagotavljanje kvalificiranega zaposljivega kadra na nacionalnem in mednarodnem trgu dela. Ciljna skupina za dejavnosti mobilnosti na AMEU-ISH so študenti na dodiplomski in podiplomski (doktorski, magistrski) stopnji, predavatelji in raziskovalci. Temeljni cilj, ki ga želijo izpolniti v prihodnosti, je, da večina študentov na podiplomskem študiju vsaj del svojega študija preživi v tujini, se udeležuje mednarodnih konferenc in objavlja v mednarodnih znanstvenih publikacijah. Mednarodna mobilnost akademskega osebja bo v bodoče tudi primerno institucionalno ovrednotena. AMEU-ISH bo tudi nadalje težila k vzpostavitvi skupnih medregijskih študijskih programov s partnerskimi visokošolskimi ustanovami v sosednjih državah (predvsem Avstrija, Hrvaška).

Mednarodna pisarna za študente (International Relations Office)
Slovenska ulica 17
SI-2000 Maribor
Slovenia

Kontaktna oseba:

dr. Goran Gumze

T: +386 30/ 465 255
E-naslov: goran.gumze@almamater.si