Erasmus+ ni mus, pomaga pa!

 

Alma Mater Europaea – ECM želi študentom in mladim diplomantom omogočiti dragocene izkušnje iz tujine, ki jim bodo za njihovo prihodnjo študijsko in poklicno pot dale dolgoročne pozitivne izkušnje za njihov osebni in strokovni razvoj, ter s tem boljše poklicne možnosti, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov in okrepljeno medkulturno zavest. V okviru programa Erasmus+, ki je financiran s strani Evropske komisije, lahko greste na študijsko izmenjavo na partnersko univerzo ali opravljate prakso v tujini ter za to prejmete štipendijo.

 

Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Program Erasmus+ študentom omogoča mobilnost v trajanju do 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse.
Mobilnosti za namen prakse se lahko udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), če vseh mesecev ne izkoristijo v času študija z veljavnim statusom. Vendar se morajo za to prijaviti v času zadnjega leta študija, ko še imajo status študenta, njihovo usposabljanje pa mora biti izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Trajanje mobilnosti

 • mobilnost za namen študija traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev,
 • mobilnost za namen prakse traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Dolžina mobilnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev.

Sodelujoče države

 • članice Evropske unije,
 • Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija.

COVID-19

V primeru, da fizična mobilnost ni mogoča, se priporoča izvedba kombinirane mobilnosti, torej fizične in virtualne. Možna je tudi izvedba le virtualne mobilnosti. Za več informacij kontaktirajte Mednarodno pisarno AMEU oz. erasmus@almamater.si

 

Več informacij o programu najdete v razpisu in na spletni strani Nacionalne agencije CMEPIUS. Prijavite se lahko tukaj. Za dodatna pojasnila kontaktirajte Mednarodno pisarno Alma Mater na erasmus@almamater.si.

DOKUMENTI

VEČ

ROK ZA PRIJAVO: 05. 10. 2021

PREDVIDENA IZVEDBA MOBILNOSTI: 01. 06. 2021 – 31. 05. 2022

 

Na podlagi sporazuma z Nacionalno agencijo Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in odobrenih sredstev Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju: AMEU) objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA NAMEN ŠTUDIJA IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za študijsko leto 2021/2022+

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali podjetju v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem obdobju za ustrezno študijsko področje. V primeru prakse na ustanovi/ podjetju ni potreben predhoden podpis sporazuma.

Partnerska institucija ali podjetje gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

Sodelujoče (programske ) države, kjer lahko študent opravlja izmenjavo oziroma prakso, so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Turčija in Srbija.

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev. Praktično usposabljanje v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

OSNOVNI POGOJI

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

 • da ima ob prijavi status študenta,
 • da pred odhodom v tujino dosega pogoje, ki veljajo za prehod v naslednji letnik na AMEU,
 • da izpolnjuje pogoje glede znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije.

Dodatni pogoji:

 • Mobilnost za namen študija: študenti dodiplomskih študijskih programov se lahko izmenjave udeležijo šele v drugem letu študija.

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje.

Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin: ali aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje kot za mobilnost z namenom študija v tujini.

Pred odhodom v tujino dogovorjene in od AMEU in partnerske institucije potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu in dogovoru o priznavanju, ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na AMEU. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

Študijski sporazum/ sporazum o opravljanju prakse mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na AMEU in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini, pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo oziroma prakso v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) s strani AMEU in univerze gostiteljice/ podjetja iz tujine. Študijski sporazum lahko izpolnite tudi online, in sicer tukaj.

Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Študent Erasmusa ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.

Dotacija je lahko odobrena samo za obdobje navedeno v pismu o sprejemu, ki ga študent prejme od univerze gostiteljice/ podjetja oziroma v času trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem univerze gostiteljice.

Študent mora opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred in ob koncu obdobja mobilnosti, če je glavni jezik študija eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS.

Spletna jezikovna podpora “Online Linguistic Support” (OLS) študentom omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju ali praksi. Omogoča tudi spletne jezikovne tečaje s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje.

VIŠINA FINANČNE PODPORE ERASMUS+ IN DODATNIH ŠTIPENDIJ ZA POGODBENO LETO 2020 – 2022

1. Nacionalna agencija je določila višino Erasmus+ finančne dotacije za posamezno skupino držav za pogodbeno leto 2020, kot sledi:

Skupina 1: države Programa z višjimi življenjskimi stroški Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo 520 EUR/mesec
Skupina 2: države Programa s srednjimi življenjskimi stroški Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija 470 EUR/mesec
Skupina 3: države Programa z nižjimi življenjskimi stroški Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija 420 EUR/mesec

Dodatek k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji za mobilnost za namen prakse: 100 EUR/mesec.

2. K osnovni Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa štipendij Ad futura za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+, zaprosijo za dodatno štipendijo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Dodatna štipendija znaša 27,97 EUR/ mesec in se izplača le za mesec, za katerega študent prejme Erasmus+ dotacijo, skladno z določbami pogodbe med študentom in prijaviteljem.

3. Študenti iz socialno šibkejših okolij (ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine) lahko zaprosijo za dodatek (dodatno spodbudo za socialno šibkejše) k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji.

Vabimo vas, da se prijavite na Erasmus+ študijsko mobilnost.

 

POSTOPEK PRIJAVE

 1. Študijska izmenjava: Izberite eno izmed partnerskih univerz, s katero ima AMEU podpisano pogodbo o sodelovanju ter na njihovi spletni strani preverite pogoje za izmenjavo. Praksa v tujini: Izberite državo za opravljanje prakse. Zaželeno (vendar ne nujno) je, da izberete tudi podjetje/ center/ zavod, kjer želite opravljati prakso.
 2. Svojo prijavo oddate na tej POVEZAVI. Prijava je mogoča do zapolnitve razpoložljivih mest. Prijava se lahko odda tudi na erasmus@almamater.si . Obravnavali bomo le popolne prijave.
 3. Na podlagi kriterijev komisija pisno oceni vloge in obvesti kandidate o izbiri.
 4. Komisija lahko naknadno preveri znanje tujega jezika.
 5. Mednarodna pisarna kontaktira pristojnega koordinatorja na izbrani gostujoči univerzi/ v podjetju ter prosi za uradni sprejem študenta.
 6. Priprava dokumentacije ter planiranje mobilnosti.

 

ŠTUDIJSKA IZMENJAVA

Študijski program, ki ga bo študent poslušal na tuji univerzi, predlaga študent sam. Zraven pripravi tudi seznam oziroma primerjavo predmetov, ki bi jih bo opravljal na partnerski univerzi in bi jih moral opraviti v istem semestru na AMEU. Prošnjo za priznavanje predmetov poda študent na študijsko komisijo/predstojnika študijske smeri. V času izmenjave mora študent v enem semestru opraviti za najmanj 20 ECTS oziroma za največ 30 ECTS.

 

ZA PRAKSO

Študent si institucijo za opravljanje prakse poišče sam in v mednarodno pisarno posreduje potrdilo institucije, da ga je le-ta pripravljena sprejeti na prakso. V primeru, da si študent ne uspe najti prakse,  zaprosi za pomoč mednarodno pisarno.

S strani slovenske Nacionalne Agencije CMEPIUS priporočene strani za iskanje praktičnega usposabljanja:

ErasmusIntern https://erasmusintern.org/
Erasmus+ Student and Alumni Alliance (ESAA) https://www.esaa-eu.org/about/
Garag Erasmus http://www.garagerasmus.org/
JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/welcome/
Praxis http://www.praxisnetwork.eu/
EURES https://ec.europa.eu/eures/public/sl/links

CMEPIUS svetuje previdnost glede raznih posredniških agencij in svetuje študentom direkten stik s podjetji in iskanje preko zgornjih spletnih strani!

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa “Erasmus+ študenta”, ki jih določa program:

 • da na isti stopnji študija ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programa Erasmus+,
 • študij ali praksa v tujini morata biti del vpisanega študijskega programa študenta ter prispevati k študiju in osebnemu razvoju.
Dodatni pogoji:
 • mobilnost za namen študija: študenti dodiplomskih študijskih programov se lahko izmenjave udeležijo šele v drugem letu študija.
 • mobilnost za namen prakse: prakso v tujini lahko opravljajo tudi novi diplomanti (magistranti/ doktoranti), vendar v 12 mesecih po datumu diplomiranja. Vlogo morajo oddati, ko so še vpisani v visokošolski študijski program.

V kolikor se na mobilnost prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, komisija pri izboru upošteva naslednje:

 • motivacijsko pismo,
 • znanje tujega jezika,
 • povprečna ocena študija.

V kolikor kdo izmed izbranih študentov kasneje ugotovi, da ne more na mobilnost v tujino, ga nadomesti prvi naslednji kandidat na seznamu.

Študent mora za zaključek postopka priznavanja po vrnitvi iz tujine v roku 1 meseca predložiti dokazila, da je v celoti opravil dogovorjene študijske obveznosti po programu, s katerim je bil napoten na študij v tujino:

 • kopijo certifikata o opravljenih izpitih, ki vam ga izda tuja univerza,
 • potrdilo o trajanju mobilnosti, ki vam ga izda tuja institucija,
 • izpolnjeno poročilo Erasmus+ izkušnja v tujini.

Vsa dokazila je potrebno posredovati v Mednarodno pisarno AMEU ali na erasmus@almamater.si.


DOKUMENTI

– Erasmus+ izkušnja v tujini

PARTNERSKE INSTITUCIJE – AMEU ISH

 

Erasmus code Name of the institution Country Contact ISCED Subject area name Study cycle Language
EE TALLINN01 ESTONIAN ACADEMY OF ARTS Estonia international@artun.ee Estonian/English
G ATHINE42 IONIAN UNIVERSITY Greece int_rel@ionio.gr
floros@ionio.gr
azivas@ionio.gr
022 Humanities Greek/English
I FERRARA01 Universita Degli Studi Di Ferrara Italy elena.delfanti@unife.it ingresso-incoming@unife.it 220 Humanities 1,2,3 Italian/ English
NL ROTTERD09 Codarts University of the Arts Nederland jmross@codarts.nl 022 Humanities 1,2,3 English
P LISBOA97 PEDAGO, Lda.
Instituto Superior de Ciencas Edicativas
Instituto Superior de Ciencas Educativas do Douro
Portugal gri@isce.pt 022 Humanities 1,2,3 Portuguese/English
SK BRATISL12 BISLA Bratislava International School of Liberal Arts Slovakia bisla@bisla.sk 22 Humanities 1,2,3 English / Slovak