Erasmus+ program se je pričel s 1. januarjem 2014 in zamenjal programe financiranja Evropske komisije na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, vključno s programom Vseživljenjskega učenja (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig in Transversal), Youth in Action in ostalih mednarodnih programov.

Erasmus+ program bo potekal od 2014-2020 in podpiral aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa prek vseh sektorjev vseživljenjskega učenja, vključujoč visokošolsko izobraževanje, nadaljnje izobraževanje, izobraževanje odraslih, aktivnosti šol in mladih.

AMEU želi študentom in mladim diplomantom omogočiti dragocene izkušnje iz tujine, ki bodo študentom za njihovo prihodnjo študijsko in poklicno pot dale dolgoročne pozitivne izkušnje za njihov osebni in strokovni razvoj ter s tem boljše poklicne možnosti, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov in okrepljeno medkulturno zavest.

Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Program Erasmus+ omogoča študentom mobilnost v trajanju do 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in praktičnega usposabljanja.

Mobilnosti za namen praktičnega usposabljanja se lahko udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), če vseh mesecev ne izkoristijo v času študija z veljavnim statusom. Vendar se morajo za to prijaviti v času zadnjega leta študija, ko še imajo status študenta, njihovo usposabljanje pa mora biti izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Trajanje mobilnosti

 • mobilnost za namen študija traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev,
 • mobilnost za namen prakse traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Sodelujoče države

 • članice Evropske unije,
 • Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija in Makedonija.

Povezava na spletno stran Cmepius:

https://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx.

COVID-19

V primeru, da fizična mobilnost ni mogoča, se priporoča izvedba kombinirane mobilnosti, torej fizične in virtualne. Možna je tudi izvedba le virtualne mobilnosti. Za več informacij kontaktirajte Mednarodno pisarno AMEU oz. erasmus@almamater.si

DOKUMENTI

VEČ

ROK ZA PRIJAVO: 6.12.2019 do 31.1.2020 oz do zapolnitve mest

 

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem obdobju za ustrezno študijsko področje.

Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Srbija in Makedonija.

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev. Praktično usposabljanje v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

OSNOVNI POGOJI

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«:

 • da ima ob prijavi status študenta,
 • da je ob odhodu v tujino vpisan v najmanj 2. letnik študijskega programa AMEU,
 • da pred odhodom v tujino dosega pogoje, ki veljajo za prehod v naslednji letnik na AMEU,
 • da izpolnjuje pogoje glede znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije.

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij), druge stopnje (magistrski študij) in tretje stopnje (doktorski študij).

Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin: ali aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje kot za mobilnost z namenom študija v tujini.

Pred odhodom v tujino dogovorjene in od AMEU in partnerske institucije potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu in dogovoru o priznavanju, ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na AMEU. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

Študijski sporazum mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na AMEU in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini, pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) s strani AMEU in univerze gostiteljice iz tujine.

Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Študent Erasmusa ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.

Dotacija je lahko odobrena samo za obdobje navedeno v pismu o sprejemu, ki ga študent prejme od univerze gostiteljice in v času trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem univerze gostiteljice.

Spletna jezikovna podpora “Online Linguistic Support” (OLS) je orodje, ki študentom  omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju. Omogoča tudi spletne jezikovne tečaje s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje. Predstavitev Online Linguistic Support ” (OLS) Evropske agencije EACEA: Erasmus+ Online Linguistic Support.

Študent mora opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred in ob koncu obdobja mobilnosti, če je glavni jezik študija eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS.

VIŠINA FINANČNE PODPORE ERASMUS+ IN DODATNIH ŠTIPENDIJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

1. Nacionalna agencija je določila višino Erasmus+ finančne dotacije za posamezno skupino držav za študijsko leto 2018/2019, kot sledi:

Skupina 1: Programske države z visokimi stroški bivanja Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška 520 EUR/mesec
Skupina 1: Programske države z srednjimi stroški bivanja Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska 450 EUR/mesec
Skupina 1: Programske države z nižjimi stroški bivanja Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva 370 EUR/mesec

2. K osnovni Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ (259.javni razpis), za študijsko leto 2018/2019 zaprosijo za dodatno štipendijo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in pokojninskega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (JS RS).

Dodatna štipendija JS RS znaša 64,00 EUR mesečno in se izplača le za mesec, za katerega študent prejme Erasmus dotacijo, skladno z določbami pogodbe med študentom in prijaviteljem.

3. Študenti iz socialno šibkejših okolij (ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine) lahko zaprosijo za dodatek (dodatno spodbudo za socialno šibkejše) k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji.

Vabimo vas, da se prijavite na Erasmus+ študijsko mobilnost.

Postopek prijave:

1. Študent izbere eno izmed partnerskih institucij, s katero ima AMEU podpisano pogodbo o sodelovanju in dogovor o izmenjavi.

2. Študent izpolni obrazec Prijava za študij oz. prakso v tujini v okviru programa Erasmus+ in k obrazcu obvezno priloži:

 • življenjepis v angleškem ali nemškem jeziku (2 strani A4, Europass format),
 • motivacijsko pismo v angleškem ali nemškem jeziku, v katerem navede zakaj želi študirati na izbrani univerzi in kaj želi pridobiti z izmenjavo, ter okvirno časovno obdobje. Rok za oddajo obeh dokumentov je 31. januar.

Prijave se lahko pošljejo na erasmus@almamater.si ali oddajo v zaprti ovojnici z navedbo »ERASMUS+ IZMENJAVA 20__/20__« (študijsko leto) osebno v referatu/mednarodni pisarni ali poslano priporočeno na naslov: Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Mednarodna pisarna – “za ERASMUS+”, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

3. Sledi ustno preverjanje znanja tujega jezika konec februarja/začetek marca.

4. Na podlagi kriterijev komisija oceni vloge in najkasneje do konca marca pisno obvesti kandidate o izbiri.

5. Mednarodna pisarna kontaktira International Relations Office in pristojnega koordinatorja na izbrani gostujoči univerzi ter prosi za uradni sprejem študenta.

ZA ŠTUDIJ

Študijski program, ki ga bo študent poslušal na tuji univerzi, predlaga študent sam. Zraven pripravi tudi seznam predmetov iz programa AMEU, ki bi jih moral opraviti v istem semestru na AMEU. Prošnjo za priznavanje predmetov poda študent na študijsko komisijo/predstojnika študijske smeri. V času izmenjave mora študent v enem semestru opraviti za najmanj 20 ECTS oziroma za največ 30 ECTS izpitov.

ZA PRAKSO

Študent si institucijo za opravljanje prakse poišče sam in v mednarodno pisarno AMEU posreduje potrdilo institucije, da ga je le-ta pripravljena sprejeti na praksi.

S strani slovenske Nacionalne Agencije CMEPIUS priporočene strani za iskanje praktičnega usposabljanja:

ErasmusIntern​

Erasmus alumni

Garag Erasmus

JOE+

PRAXIS

EURES

CMEPIUS svetuje previdnost glede raznih posredniških agencij in svetuje študentom direkten stik s podjetji in iskanje preko zgornjih spletnih strani!.


DOKUMENTI

– Prijava za študij oz. prakso v tujini v okviru programa Erasmus+

Na mobilnost lahko gre študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ob prijavi ima status študenta,
 • ob odhodu v tujino je vpisan v najmanj 2. letnik študijskega programa AMEU,
 • pred odhodom v tujino dosega pogoje, ki veljajo za prehod v naslednji letnik na AMEU,
 • izpolnjuje pogoje glede znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije.

V kolikor se na mobilnost prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, komisija pri izboru upošteva naslednje:

 • motivacijsko pismo,
 • znanje tujega jezika,
 • povprečna ocena študija.

V kolikor kdo izmed izbranih študentov kasneje ugotovi, da ne more na mobilnost v tujino, ga nadomesti prvi naslednji kandidat na seznamu.

Študent mora za zaključek postopka priznavanja po vrnitvi iz tujine v roku 1 meseca predložiti dokazila, da je v celoti opravil dogovorjene študijske obveznosti po programu, s katerim je bil napoten na študij v tujino:

 • kopijo certifikata o opravljenih izpitih, ki vam ga izda tuja univerza,
 • potrdilo o trajanju mobilnosti, ki vam ga izda tuja institucija,
 • izpolnjeno poročilo Erasmus+ izkušnja v tujini.

Vsa dokazila je potrebno posredovati v Mednarodno pisarno AMEU ali na erasmus@almamater.si.


DOKUMENTI

– Erasmus+ izkušnja v tujini

PARTNERSKE INSTITUCIJE – AMEU ISH

 

Erasmus koda Ime institucije Država Študijska smer Študijska stopnja Jezik predavanj
1 G ATHINE42 IONIAN UNIVERSITY Greece Humanistika 1, 2, 3 grščina/angleščina
2 NL ROTTERD09 FH Campus Wien, University of Applied Sciences Nederland Humanistika 1, 2, 3 angleščina
3 P LISBOA97
PEDAGO, Lda.
Instituto Superior de Ciencas Edicativas
Instituto Superior de Ciencas Educativas do Douro
Portugal Humanistika 1, 2, 3 portugalščina/angleščina
3 I FERRARA01
Universita Degli Studi Di Ferrarao
Italy Humanistika 1, 2, 3 italianščina/angleščina
3 SK BRATISL12 BISLA Bratislava International School of Liberal Arts Slovakia Humanistika 1, 2, 3 slovaščina/angleščina