Program Erasmus+ na področju visokega šolstva omogoča sofinanciranje mobilnosti profesorjev in vseh strokovnih delavcev za namen poučevanja, izobraževanja ali usposabljanja na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah oziroma podjetjih v tujini.

Sredstva za sofinanciranje so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškemu osebju na visokošolski instituciji.

 

Programske države

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti, so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija. To pomeni, da se lahko mobilnosti udeležite v navedenih državah.

Oblike mobilnosti

Erasmus+ osebju omogoča naslednji obliki mobilnosti:

 • mobilnost z namenom poučevanja na visokošolski instituciji.
 • mobilnost z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«).

Poučevanje v tujini

Mobilnost za poučevanje omogoča pedagoškemu ali strokovnemu osebju visokošolske institucije, da poučuje na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju oz. v kateri koli akademski disciplini.

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katerekoli programske države, s katerimi ima AMEU podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ za mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja. Najdete jih tukaj.

V primeru, da želite poučevati na univerzi, s katero AMEU še nima podpisanega sporazuma, nas prosim kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Trajanje mobilnosti

Trajanje mobilnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Mobilnost mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tistega tedna.

Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za več informacij kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Usposabljanje v tujini

Mobilnost z namenom usposabljanja omogoča vsem zaposlenim, tako pedagoškemu kot tudi nepedagoškemu osebju na AMEU, možnost usposabljanja na visokošolskih institucijah ali drugih organizacijah/ podjetjih iz programskih držav. Poteka lahko obliki izobraževalnih dogodkov v tujini, izobraževalnih obiskov na delovnem mestu ali usposabljanja na partnerski visokošolski instituciji na katerakoli javni ali zasebni organizaciji oziroma podjetju, aktivnemu na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. V primeru, da želite na usposabljanje na univerzo, mora za izvedbo mobilnosti imeti AMEU podpisan medinstitucionalni sporazum – seznam partnerskih institucij najdete tukaj. V primeru, da želite na usposabljanje na univerzo, s katero AMEU še nima podpisanega sporazuma, nas prosim kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Trajanje aktivnosti

Trajanje aktivnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. Sredstva so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji.

Seznam aktualnih staff week-ov najdetene na tej spletni strani.

Primeri podjetij, ki nudijo usposabljanja:

Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za več informacij kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Povezava na spletno stran Cmepius: https://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx

CILJI MOBILNOSTI V PROGRAMU ERASMUS+

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti;
 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.

ROK ZA PRIJAVO: do zapolnitve mest

Na podlagi sporazuma z Nacionalno agencijo Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in odobrenih sredstev Alma Mater Europaea – ISH objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH IN USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za pogodbeno leto 2020

Prijavitelj se mora pred prijavo na razpis z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti. Prijava na razpis mora vključevati:

 • mobilnost za namen poučevanja: original izpolnjen program pedagoških obveznosti na mobilnosti, t.i. “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije (predsednik AMEU, Erasmus koordinator). Vsebovati mora namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednost), vsebino pedagoškega dela in pričakovane rezultate;
 • mobilnost za namen usposabljanja: original izpolnjen program usposabljanja na mobilnosti, t.i. “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching”, podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije (predsednik AMEU, Erasmus fakultetni koordinator). Vsebovati mora namen, dodane vrednosti in cilje usposabljanja ter aktivnosti tekom mobilnosti.

Popolno prijavo prijavitelj odda v mednarodno pisarno AMEU s pripisom »Prijava na Razpis Erasmus+ – osebje«. Nepopolne prijave bodo pozvane v dopolnitev.

Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom prijavitelja v tujino. Prijavitelj se s predloženo prijavo in programom predavanj, ki ga s podpisom potrdijo vse udeležene stranke, zaveže k spoštovanju pravil programa Erasmus+ in tega razpisa.


DOKUMENTI

– Mobility Agreement – Staff Mobility For Training (.DOCX)

– Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching (.DOCX)

V roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti, mora udeleženec mobilnosti:

 1. Izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejme na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko AMEU zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.
 2. V mednarodno pisarno AMEU mora udeleženec mobilnosti predložiti naslednje dokumente:
  • Original Potrdilo institucije gostiteljice o trajanju in vsebini mobilnosti, izključno na predpisanem obrazcu Letter of Confirmation for Erasmus+ Teaching Mobility in the Academic Year 2017/2018 (Priloga 4) z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom.
  • Obračun vseh stroškov mobilnosti (Priloga 5), ki ga potrdi odgovorna oseba, s priloženimi kopijami dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo (originalna dokazila se morajo hraniti na fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila).
  • Kratek opis pridobljenih izkušenj in znanj z opravljene mobilnosti (od 500 do 1000 znakov, Priloga 6).

Po prejemu teh dokumentov bo AMEU nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in pravili programa ERASMUS+. V primeru, da udeleženec v roku 30 dni po opravljeni mobilnosti ne odda zgoraj zapisano v 1. in 2 alineji, ima AMEU pravico 15 dni od ponovnega poziva ne nakazati že odobrenih sredstev.

Erasmus koda Ime institucije Država Študijska smer Študijska stopnja Jezik predavanj
1 NL ROTTERD09 Codarts University of the Arts Nederland Ples, koreografija 1 angleščina

PARTNERSKE INSTITUCIJE – AMEU ECM

Erasmus koda Ime institucije Država Študijska smer Študijska stopnja Jezik predavanj
1 A SALZBUR08 Fachhochschule Salzburg – University of Applied Sciences Austria Zdravstvena nega 1 nemščina/angleščina
2 A WIEN63 FH Campus Wien, University of Applied Sciences Austria Fizioterapija 1 nemščina/angleščina
3 B LEUVEN01 KU Leuven Belgium Fizioterapija, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2, 3 nizozemščina/angleščina
4 BG PERNIK01 European Polytechnical University, Pernik Bulgaria Management, Evropske poslovne študije 1, 2 angleščina
5 BG PLOVDIV02 MEDICAL UNIVERSITY – PLOVDIV, BULGARIA Bulgaria Fizioterapija, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2 bolgarščina/angleščina
6 CZ OSTRAVA02 University of Ostrava Czech Republic Zdravstvena nega 1 angleščina
7 D BOCHUM06 Hochschule fuer Gesundheit – University of Applied Sciences Germany Fizioterapija, Zdravstvena nega 1 angleščina
8 D BREMEN01 UNIVERSITAET BREMEN Germany Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2 nemščina/angleščina
9 E JEAN01 UNIVERSIDAD DE JAÉN Spain Fizioterapija, Zdravstvena nega 1 španščina/angleščina
10 G ATHINE42 IONIAN UNIVERSITY Greece Strateški komunikacijski management 3 grščina/angleščina
11 G PATRA06 TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF WESTERN GREECE Greece Zdravstvena nega 1 angleščina
12 HR CAKOVEC01 Polytechnic of Međimurje in Čakovec Croatia Management, Evropske poslovne študije 1, 2 hrvaščina/angleščina
13 HR OSIJEK01 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – UNIOS Croatia Fizioterapija, Zdravstvena nega 1 hrvaščina/angleščina
14 HR RIJEKA01 University of Rijeka Croatia Fizioterapija, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2 hrvaščina/angleščina
15 HR RIJEKA03 Visoka poslovna škola PAR, Hrvatska Croatia Fizioterapija/Zdravstvena nega – praksa, Zdravstvena nega 1, 2 hrvaščina/angleščina
16 HR VUKOVAR01 Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukuvar Croatia Fizioterapija, Zdravstvena nega 1, 2 hrvaščina/angleščina
17 HR ZAGREB04 Zdravstveno veleučilište Zagreb Croatia Fizioterapija, Zdravstvena nega, Management 1, 2 hrvaščina/angleščina
18 HR ZAGREB17 University College of Agora Croatia Fizioterapija, Zdravstvena nega 1, 2 hrvaščina/angleščina
19 HR ZAGREB20 College of Occupational Safey and Health, Zagreb Croatia Fizioterapija 1, 2 hrvaščina/angleščina
20 HU PECS01 University of Pecs (UP) Hungary Fizioterapija, Zdravstvena nega 1 mandžarščina/angleščina
21 HU VESZPRE01 University of Pannonia Hungary Ekoremediacije, Management 2 madžarščina/angleščina
22 I CAMPOBA01 Universita degli Studi del Molise Italy Fizioterapija, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2 italijanščina/angleščina
23 I CHIETI01 Universita degli studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara Italy Management, Evropske poslovne študije 1, 2 italijanščina/angleščina
24 I FERRARA01 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA Italy Management, Evropske poslovne študije 2 italijanščina/angleščina
25 I PAVIA01 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA Italy Fizioterapija, Zdravstvena nega 1 italijanščina/angleščina
26 I ROMA01 SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA Italy Fizioterapija 1 italijanščina/angleščina
27 LT KAUNAS02 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Lithuania Management 1 angleščina
28 LT VILNIUS20 Europos Humanitarinis Universitetas Lithuania Management, Evropske poslovne študije 2 ruščina/angleščina
29 MK TETOVO01 STATE UNIVERSITY OF TETOVA Macedonia Fizioterapija 1 albanščina/angleščina
30 MT MALTA01 University of Malta Macedonia Management, Evropske poslovne študije 1, 2 angleščina
31 N HALDEN02 Hogskolen i Ostfold University College Nederland Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2 norveščina/angleščina
32 N OSLO60 Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Nederland Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2 angleščina
33 PL BIELSKO08 WYZSZA SZKOLA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIALEJ Poland Fizioterapija 1 poljščina/angleščina
34 PL KATOWIC03 Medical University of Silesia Poland Fizioterapija, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede, Socialna gerontologija 1, 2, 3 angleščina
35 PL LUBLIN05 Medical University of Lublin Poland Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2 poljščina/angleščina
36 PL OSWIECIM01 PANSTWOWA SZKOLA ZAWODOWA IM. RTM WITOLDA PILECKIEGO W OSWIECIMIU Poland Management 1 poljščina/angleščina
37 PL RZESZOW02 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Poland Fizioterapija, Zdravsvtvena nega, Zdravstvene vede, Management 1, 2 poljščina/angleščina
38 PL SZCZECI05 Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland Poland Fizioterapija, Zdravstvena nega 1 angleščina
39 PL WARSZAW86 College of Rehabilitation, Warszawa Poland Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2 poljščina/angleščina
40 PL WROCLAW08 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Poland Fizioterapija 1, 2 poljščina/angleščina
41 SF TAMPERE01 University of Tampere (Tampereen yliopisto) Finland Arhivistika in dokumentologija 1, 2 angleščina
42 SF TURKU05 Turku University of Applied Sciences Ltd (TUAS) Finland Fizioterapija, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1,2 angleščina
43 SK RUZOMBE01 CATHOLIC UNIVERSITY IN RUZOMBEROK Finland Fizioterapija, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede, Management, Evropske poslovne študije 1, 2 slovaščina/angleščina
44 TR DIYARBA02 Selahaddin Eyyubi University Turkey Zdravstvena nega, Zdravstvene vede, Management, Evropske poslovne študije 1, 2 turščina/angleščina
45 TR GAZIANT03 HASAN KALYONCU UNIVERSITY Turkey Fizioterapija, Management, Evropske poslovne študije 1, 2 turščina/angleščina
46 TR ISTANBU26 Istanbul Bilim University Turkey Fizioterapija, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede 1, 2 turščina/angleščina
47 TR ISTANBU50 ISTANBUL ESENYURT UNIVERSITY Turkey Fizioterapija 1 turščina/angleščina
48 TR MALATYA01
İnönü University
(İnönü Üniversitesi)
Turkey Fizioterapija, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede, Management, Evropske poslovne študije 1,2 angleščina

PARTNERSKE INSTITUCIJE – AMEU ISH

Erasmus koda Ime institucije Država Študijska smer Študijska stopnja Jezik predavanj
1 G ATHINE42 IONIAN UNIVERSITY Greece Humanistika 1, 2, 3 grščina/angleščina
2 NL ROTTERD09 FH Campus Wien, University of Applied Sciences Nederland Humanistika 1, 2, 3 angleščina
3 P LISBOA97
PEDAGO, Lda.
Instituto Superior de Ciencas Edicativas
Instituto Superior de Ciencas Educativas do Douro
Portugal Humanistika 1, 2, 3 portugalščina/angleščina