POSLANSTVO ALMA MATER EUROPAEA – Institutum Studiorum Humanitatis

Poslanstvo Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakultete za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (AMEU – ISH) je izvajanje visokošolske izobraževalne ter znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti na področju humanistike in njej sorodnih ali povezanih znanstvenih disciplin in novih mejnih ved, ter služenje domači in mednarodni skupnosti kot izobraževalno in znanstveno-raziskovalno središče, ki s komplementarnimi programi in znanji dopolnjuje ponudbo drugih univerz in visokošolskih zavodov na tem področju.

Fakulteta z organizacijo in načinom dela zagotavlja povezavo med pedagoškim in znanstveno-raziskovalnim delom, saj je specifičnost njenega delovanja prav neposredna povezanost izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa, ki pomeni sprotno prelivanje znanstvenih rezultatov v učne vsebine. Na ta način fakulteta skrbi za razvoj znanstvenih disciplin ter strokovnih področij v domačem in mednarodnem okolju ter pospešuje dotok znanja in metod iz najbolj razvitih humanističnih središč v slovenski in srednjeevropski prostor.

Kot mednarodno uveljavljen izobraževalni in znanstvenoraziskovalni center za humanistične vede tako na temelju interdisciplinarnosti in transnacionalnosti prispeva k oblikovanju vrednot in izpolnjevanju njenega poslanstva na lokalni, nacionalni, regionalni ter širši mednarodni ravni, s tem pa tudi h kulturnemu in gospodarskemu razvoju

VIZIJA ALMA MATER EUROPAEA – Institutum Studiorum Humanitatis

je graditi na prepoznavnosti, elitnosti in specifični vlogi institucije z dolgoletno tradicijo na področju humanistike in njej sorodnih disciplin z vključevanjem vrhunskih predavateljev in raziskovalcev v pedagoški in raziskovalni proces, s ponudbo odličnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, kot tudi s krepitvijo raziskovalnega dela ter z organizacijo vidnih dogodkov.

Najizrazitejša intelektualna vizija AMEU – ISH je tako povezovanje izobraževanja in raziskovanja in ob tem nenehno sledenje razvoju humanističnih znanosti ter uvajanje novih pristopov in nove miselnosti.

Ker je prednost AMEU-ISH v primerjavi s konkurenčnimi izobraževalnimi in znanstvenoraziskovalnimi institucijami široka paleta vrhunskih raziskovalcev, domačih in tujih, ter močan poudarek na individualnem delu s študenti in študentkami, bo AMEU – ISH tudi v bodoče krepil sodelovanje z odličnimi aktivnimi raziskovalci z visokimi raziskovalnimi referencami, ki so vključeni v raziskovalne projekte in programe – zlasti s tistimi, ki niso pedagoško že aktivni na drugih fakultetah.

Naš cilj je spodbujati izobraževanje in raziskovanje na področju humanistike ter interdisciplinarno raziskovanje z osrednjo težo v humanistiki. Naš cilj je biti v Sloveniji vodilna, mednarodno pa vidna fakulteta za študij humanistike, ki deluje z močno mednarodno mrežo sorodnih visokošolskih oz. raziskovalnih organizacij, s tem pa povečati zanimanje za študij med primernimi in visoko kakovostnimi kandidati.

  • kakovostno izvajanje in razvoj izobraževalne dejavnosti, zlasti omogočiti študentom in študentkam širok in visoko kvaliteten humanistični in interdisciplinarni študij;
  • zagotavljanje kakovosti in prizadevanja za odličnost v izobraževanju, strokovnem udejstvovanju, raziskovanju in poslovanju; tako tudi z vključevanjem najodličnejših domačih in tujih visokošolskih učiteljev in učiteljic ter raziskovalcev in raziskovalk zagotavljati pedagoško in raziskovalno odličnost;
  • krepitev znanstveno raziskovalne dejavnosti, predvsem spodbujati humanistično in interdisciplinarno raziskovanje družbenih in drugih vprašanj na najvišji kakovostni ravni;
  • študentom in študentkam ponuditi možnost aktivnega prepletanja in povezovanja izobraževanja in njihove raziskovalne dejavnosti in jih na ta način sistematično in načrtno vključiti v raziskovalne aktivnosti fakultete, kar je nujni pogoj uspešne znanstvene formacije;
  • krepitev mednarodnega sodelovanja ter oblikovati ponudbo študijskih programov za študente in študentke iz regije, ki je širša od Slovenije, zlasti za tiste iz Srednje in Vzhodne Evrope, Zahodnega Balkana, ob tem pa tudi spodbuditi in podpreti študij študentov in študentk iz drugih področij;
  • omogočiti slovenskim visokošolskim učiteljem in učiteljicam ter raziskovalcem in raziskovalkam možnosti za raziskovanje na področjih, ki so v slovenskem znanstvenem okolju le šibko zastopana, vendar pa o njih sami sodijo, da so zanimiva in potrebna za njihov znanstveni razvoj in razvoj problematik na njihovih delovnih področjih;
  • širitev mednarodnega sodelovanja in povezovanja z izobraževalnimi, raziskovalnimi, kulturnimi in drugimi  institucijami; med drugim vzpostaviti tesno sodelovanje in vezi z institucijami za visokošolsko izobraževanje, ki delujejo na istih in sorodnih znanstvenih področjih, kot jih razvija AMEU – ISH; tako vzpostavljeno medinstitucionalno mrežo nameniti predvsem dopolnjevanju z manj znanimi vednostmi;
  • omogočiti mobilnost študentov in študentk kot tudi visokošolskih učiteljev, učiteljic in raziskovalcev, raziskovalk ter na tej osnovi krepiti tudi sodelovanje na raziskovalni ravni.

URESNIČEVANJE STRATEGIJE

Institutum Studiorum Humanitatis je bila prva samostojna visokošolska ustanova v Sloveniji in verjetno v vseh posttranzicijskih državah. Ustanovljena je bila iz prej ustanovljenega raziskovalnega inštituta in še danes ohranja značaj odličnega raziskovalnega inštituta z bogato raziskovalno aktivnostjo. V letu 2014 se je Institutum Studiorum Humanitatis pridružil širši akademski instituciji, Alma Mater Europaea in postal del Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki je bila ustanovljena leta 2011 v Salzburgu s poslanstvom promoviranja mednarodnega centra odličnosti na področjih izobraževanja, kulture, ekonomije in prava, zdravja in okolja.

Fakulteta za podiplomski študij humanistike, Institutum Studiorum Humanitatis, se ponaša s prepoznavno 25-letno tradicijo podiplomske visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Tu je diplomiralo okoli 200 doktorjev in magistrov znanosti, ki danes delujejo na visokih položajih. Zagotavljamo vrhunski interdisciplinarni študij na različnih raziskovalnih področij humanistike, pa tudi družboslovja, pri katerem sodelujejo številni mednarodno uveljavljeni raziskovalci, in pri katerem s študenti intenzivno ter posvečeno razvijamo lastni raziskovalni potencial.

Naši študijski programi so nacionalno akreditirani (NAKVIS) in priznani v skladu z bolonjskimi standardi, kar pomeni, da je diplomska listina, ki jo pridobi študent po uspešno opravljenem študiju, mednarodno priznana. S tem je naš študij enakovreden drugim javnoveljavnim evropskim študijem.

V Sloveniji smo vodilni za podiplomski študij humanistike, ki smo ga pričeli razvijati že leta 1992. Uživamo mednarodni ugled in smo močno prepoznavni v domačem prostoru. Svojo identiteto gradimo v širokem zajemu humanističnih vsebin in v povezovanju z družboslovjem, torej v izraziti interdisciplinarnosti. Ta značaj se odraža tudi na interesih naših študentov. Zanimajo jih različne aktualne teme, ki jih skozi študij raziskujejo z različnih zornih kotov, ter sodelujejo z različnimi raziskovalci s področja humanistike in družboslovja. Naša odlika je široka paleta vrhunskih raziskovalcev, domačih in tujih, nadalje pa redno zagotavljanje kontaktnih ur. Naši študenti se študijskega procesa redno udeležujejo in so se izkazali kot zelo zainteresirani in odprti za razpravljanje.

Po odličnosti izstopamo na sistematični izgradnji njihovega raziskovalnega pristopanja k raziskovalnim temam, z delom na njihovih dispozicijah, znanstvenem prispevku za konferenco in znanstvenem članku oz. na snovanju projektnega načrta. Učijo se najti ustrezno raziskovalno vprašanje in zgraditi načrt svoje raziskovalne naloge ter predvideti ustrezne metode.

Fakulteta je nosilka listine Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), ki zagotavlja kvalitativni okvir za evropske in mednarodne sodelovalne aktivnosti v visokem šolstvu (HEI), ki se lahko izvajajo v okviru Erasmus + akcij. Študenti in profesorji lahko načrtujejo obiske na drugih univerzah, ki so vključene v Erazmus mrežo.