Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024

Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami do 114/23 in 136/23 – ZIUZDS), ter Pravilnika o financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev ter 31. člena Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.) objavlja Javni razpis Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis za kandidate1 za mlade raziskovalce za leto 2024.

Namen javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je izbrati kandidate za mlade raziskovalce za sodelovanje pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija do pridobitve doktorata znanosti na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Pogoji za izbor mladih raziskovalcev
Mladi raziskovalec je lahko kandidat, ki:
(1) Bo v študijskem letu, v katerem se bo zaposlil kot mladi raziskovalec, vpisan v 1. ali 2. letnik doktorskega študijskega programa na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis in v tem programu redno napreduje oziroma drugega ustreznega programa skladno z 12. členom Pravilnika o upravičenosti financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev št. 012/2022/3.

(2) Še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti.

(3) Še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec.

(4) Od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa ustrezne smeri, doseženega v tujini, do leta začetka zaposlitve kot mladega raziskovalca, ne pretečejo več kot 4 leta.

Kandidatom za mlade raziskovalce se čas iz 4. alineje 3. točke javnega razpisa lahko podaljša zaradi odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, in sicer za čas upravičene odsotnosti, zaradi drugih oblik upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas dokumentirane upravičene odsotnosti.

(5) Najkasneje ob podpisu pogodbe o zaposlitvi mora imeti veljaven pedagoški ali znanstveni naziv asistent na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, ki je matična za kandidatovo raziskovalno področje.

Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca so:
− ocena razgovora s kandidatom (največ 5 točk),
− povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99),
− objavljeni članki (največ 3 točke),
− sodelovanje pri raziskovalnem delu (največ 3 točke),
− prejete nagrade oziroma priznanja (največ 1 točka).

Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati Prijavni obrazec in izjavo kandidata za mladega raziskovalca (Priloga 1), ki mora biti v celoti izpolnjen in podpisan, s priloženimi obveznimi dokazili oz. njihovimi elektronskimi kopijami, narejenimi z optičnim bralnikom (skenom). Kandidat predloži neobvezna dokazila po lastni presoji. Prijava bo popolna, če bo kandidat oddal prijavni obrazec z vsemi obveznimi prilogami ter tistimi neobveznimi prilogami, ki jih je označil na prijavnem obrazcu.

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na e-naslov info@almamater.si do vključno 22. 4. 2024.

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno prijavo se bo štela prijava kandidata, ki ne bo predložil s tem razpisom zahtevanih obveznih dokumentov in dokazil ter prijava, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij, se morajo na doktorski študij prijaviti vpisni postopek mora biti izveden prek spletnega portala eVŠ.
Razpisna dokumentacija obsega:

− Javni razpis Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024 s prilogami:
• Priloga 1: Prijavni obrazec in izjavo kandidata za mladega raziskovalca.
• Priloga 2: Podatki o razpisanih prostih mestih z opisi usposabljanj pri posameznem mentorju.
• Priloga 4: Navodila kandidatom za prijavo na Javni razpis Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024.

Datum objave: 15. marec 2024

Razpisna dokumentacija
Usposabljanje mladih raziskovalcev omogoča Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) s financiranjem po Pogodbi o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022–2027, št. SZRD/22-27/0433.

Opis delovnega mesta

Prijavni obrazec z izjavo

Navodilo kandidatom za prijavo