SISTEM KAKOVOSTI NA AMEU – ISH

Sistem kakovosti na AMEU – ISH omogoča uresničevanje vizije, poslanstva in ciljev fakultete na podlagi dokumentov in dogovorov, ki so podlaga za sistematično načrtovanje, organizacijo, izvedbo, poročanje in izboljšave na vseh področjih delovanja Fakultete. Obsega vse procese, ki so pomembni za kakovostno delovanje visokošolskega zavoda in kakovostno izvajanje študijskih programov.

SAMOEVALVACIJA

Z namenom evalvacije dosežkov (pregleda, analiz) ter priprave in izvedbe ukrepov za nadaljnji razvoj svojih dejavnosti AMEU – ISH izvaja samoevalvacijo, katere namen je nenehno vzdrževanje, spodbujanje ter izboljševanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela ter zagotavljanje racionalnih podlag za strokovno odločanje in načrtovanje razvoja ter nudenje podlag za stalno izboljševanje kakovosti na AMEU – ISH.

Sestavni element samoevalvacijskega procesa je samoevalvacijsko poročilo oziroma poročilo visokošolskega zavoda o opravljeni samoevalvaciji ki vključuje oceno stanja in kritično analizo, analizo prednosti in slabosti ter predloge in priporočila za odpravo pomanjkljivosti (korektivne ukrepe) ter izboljšanje kakovosti.

analizo SWOT (Strength oz. prednost, Weakness oz. slabost, Opportunity oz. priložnost), Threat oz. nevarnost) na AMEU – ISH prepoznavamo pozitivne in negativne dejavnike v notranjem okolju (prednosti in slabosti) in zunanjem okolju (priložnosti in nevarnosti) visokošolskega zavoda, kar omogoča učinkovitejše strateško načrtovanje in odločanje. Z analizo PEST, katere osnovni štirje dejavniki so Politično, Ekonomsko, Socialno-kulturno in Tehnološko okolje, pa želimo na AMEU – ISH prepoznati zunanje dejavnike, ki so za AMEU – ISH pomembni in bi lahko vplivali na njegovo delovanje ter strateško-razvojni položaj, vendar pa AMEU – ISH nanj nima neposrednega vpliva.

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Na AMEU – ISH deluje Komisija za kakovost, ki je delovno telo Senata AMEU – ISH. Komisija za kakovost je sestavljena iz vsaj štirih članov, izmed katerih sta dva predstavnika visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, eden je predstavnik študentov, ki ga predlaga študentski svet, eden pa je predstavnik strokovnega in administrativnega osebja.

Naloge in pristojnosti komisije za kakovost so:

  • priprava letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo),
  • tekoče spremljanje kakovosti študija in podajanje predlogov za njegovo izboljšanje,
  • tekoče spremljanje kakovosti znanstvenoraziskovalnega dela in podajanje predlogov za njegovo izboljšanje,
  • opravljanje drugih nalog na področju spremljanja, zagotavljanja in izboljšanja kakovosti na ravni Fakultete.

Sestava Komisije za kakovost AMEU – ISH

Komisija za kakovost AMEU – ISH deluje v naslednji sestavi:

  • Anja Hellmuth Kramberger, predsednica komisije, predstavnica znanstvenih delavcev
  • izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, član, predstavnik visokošolskih učiteljev in sodelavcev
  • Nina Ravnik Palka, članica, predstavnica študentov
  • Tina Kavtičnik, članica, predstavnica strokovnega in administrativnega osebja
  • izr. prof. dr. Rok Svetlič, član, predstavnik visokošolskih učiteljev in sodelavcev
  • dr. Maja Pucelj, članica, predstavnica diplomantov AMEU – ISH

Dokumenti Komisije za kakovost AMEU – ISH

Komisija za kakovost deluje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom AMEU – ISH, Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Poslovnikom kakovosti AMEU – ISH, Poslovnikom Komisije za kakovosti AMEU – ISH, upoštevajoč pri tem smernice, navodila in priporočila Senata AMEU – ISH ter ostalih splošnih aktov AMEU – ISH.

Poslovnik kakovosti je predpis, s katerim AMEU – ISH določa postopke samoevalvacije, pristojnosti, način dela ter ukrepe za spremljanje in izboljševanje kakovosti.

Poslovnik Komisije za kakovost AMEU – ISH ureja delo komisije za kakovost.

Povezave na druge dokumente:

Zapisniki sej komisije za kakovost