POSLANSTVO Alma Mater Europaea – Fakultete za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana

Osnovno poslanstvo AMEU – ISH je izvajanje visokošolske izobraževalne ter znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti na področju humanistike in njej sorodnih ali povezanih znanstvenih disciplin in novih mejnih ved, ter služenje domači in mednarodni skupnosti kot izobraževalno in znanstvenoraziskovalno središče, ki s komplementarnimi programi in znanji dopolnjuje ponudbo drugih univerz in visokošolskih zavodov na tem področju.

Fakulteta z organizacijo in načinom dela zagotavlja povezavo med pedagoškim in znanstveno-raziskovalnim delom, saj je specifičnost njenega delovanja prav neposredna povezanost izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa, ki pomeni sprotno prelivanje znanstvenih rezultatov v učne vsebine. Na ta način fakulteta skrbi za razvoj znanstvenih disciplin ter strokovnih področij v domačem in mednarodnem okolju ter pospešuje dotok znanja in metod iz najbolj razvitih humanističnih središč v slovenski in srednjeevropski prostor.

VIZIJA Alma Mater Europaea – Fakultete za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana

Vizija AMEU – ISH je tako graditi na prepoznavnosti, elitnosti in specifični vlogi institucije z dolgoletno tradicijo na področju humanistike in njej sorodnih disciplin z vključevanjem vrhunskih predavateljev in predavateljic ter raziskovalcev in raziskovalk v pedagoški in raziskovalni proces, s ponudbo odličnih študijskih programov, kot tudi s krepitvijo raziskovalnega dela ter z organizacijo vidnih dogodkov.

Najizrazitejša intelektualna vizija AMEU – ISH je tako povezovanje izobraževanja in raziskovanja in ob tem nenehno sledenje razvoju humanističnih znanosti ter uvajanje novih pristopov in nove miselnosti.

STRATEGIJA Alma Mater Europaea – Fakultete za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana

Delovanje AMEU – ISH temelji na petih strateških usmeritvah, ki so zapisane v Strateškem načrtu AMEU – ISH 2018 – 2023:

  1. visokokakovostno izvajanje in razvoj izobraževalne dejavnosti
  2. znanstvenoraziskovalna in razvojna odličnost
  3. širitev mednarodnega sodelovanja in povezovanja z izobraževalnimi, raziskovalnimi, kulturnimi in drugimi institucijami
  4. zagotavljanje kakovosti in prizadevanja za odličnost v izobraževanju, strokovnem udejstvovanju, raziskovanju in poslovanju
  5. promocija izobraževalne in raziskovalne dejavnosti AMEU – ISH