Status šole

Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, je bila ustanovljena v skladu z Zakonom o visokem šolstvu: Sklep o soglasju k ustanovitvi je na 17. seji 24.11.1995 na podlagi 49. člena tega zakona sprejel Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije. Fakulteta je bila kot samostojen visokošolski zavod vpisana v evidenco visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za šolstvo in šport; o vpisu je bila izdana odločba št. 601-736/95.

Ideja in organizacijske priprave so seveda starejše od teh datumov, saj je intelektualno jedro, ki je sredi viharnih osemdesetih let prejšnjega stoletja uspelo s projektom knjižne zbirke Studia humanitatis (ki je pozneje postala založba z istim imenom), razmišljalo o spremembi in dopolnitvi raziskovalnih in izobraževalnih mmožnosti na področju humanistike v slovenskem prostoru. Tako je bil ISH – Institutum studiorum humanitatis, tedaj še z imenom Evropski center za humanistične študije, ustanovljen že 17. 3. 1992 in sicer na podlagi 2. čl. Zakona o zavodih in z ustanoviteljem ISH d.o.o, gospodarsko družbo, kar je bila po tedanji zakonodaji edina oblika ustanovteljstva zavoda. 3.6. 1992 je bil zavod s tem imenom vpisan v sodni register (štev. 3268/92) in pred pričetkom študijskega leta 1992/1993 je izdal prvo brošuro z napovedjo lastnih študijskih programov, ki pa jih zavod tedaj še ni mogel verificirati.

Prva leta tranzicije so podjetništvu odvzela nekaj prvotne romantike, nova zakonodaja je za gospodarske družbe predpisala višji znesek ustanovnega kapitala in določila za njihovo delovanje resnejše pogoje. 15. 3. 1994 so se tako prvi družbeniki ustanovitelja odločili izstopiti iz podjetja in svoje ustanoviteljske pravice in dolžnosti prenesti na družbenico Nedo Pagon, ki jih je prevzela in izpolnila, tako, da so bili akti ISH d.o.o. pravočasno usklajeni z ustreznimi zakoni in je Zavod ISH, Institutum studiorum humanitatis – Evropski center za humanistične študije lahko nadaljeval s svojimi prvimi koraki. Pod navedenim imenom sta izšli še dve brošuri s študijskimi programi (za akademski leti 1993/1994 in 1994/1995), nato pa je bila 18. 1. 1995 z Aneksom k ustanovitvi Zavoda ISH sprejeta sprememba imena in sedeža: ISH, Institutum studiorum humanitatis – Inštitut za humanistične študije Ljubjana, Beethovnova 2. Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (UL RS 67/93, soglasja Sveta za visoko šolstvo z dne 3.1.1996, sklepa ustanovitelja z dne 6.5. 1997 in Akta o ustanovitvi z dne 6.5. 1996 je bila 27.1. 1997 Fakulteta ISH vpisana v sodni register kot samostojni visokošolski zavod ISH, Institutum studiorum humanitatis – Fakulteta za humanistični podiplomski študij, Ljubljana.

Status pravne osebe je od tedaj isti, ustanovitelj, naziv in sedež ustanove pa se je spreminjal. Dne 1. 1. 2014 se je ISH, Fakulteta za humanistični podiplomski študij, Ljubljana priključil pod okrilje lastnika Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor (AMEU – ECM) in je z dnem 30. 4. 2014 postal samostojna organizacijska enota pod imenom Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (krajše AMEU – ISH). Zaradi pričetka izvajanja dodiplomskega študija je fakulteta v letu 2019 spremenila ime, ki se po novem glasi Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana.

AMEU – ISH deluje kot samostojni visokošolski zavod na podlagi sklepa o podaljšanju akreditacije št. 6033-27/2012/15, ki ga je dne 21. 3. 2013 izdala Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). S sklepom št. 6033-359/2015/2 je bil AMEU – ISH kot samostojni visokošolski zavod vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

AMEU – ISH izvaja visokošolsko izobraževanje na dodiplomski (univerzitetni) in podiplomski (magistrski in doktorski) stopnji. Svet NAKVIS-a je visokošolskemu zavodu ISH, Fakulteti za podiplomski humanistični študij dne 24. 4. 2012 podelil akreditacijo študijskima programoma druge in tretje stopnje Humanistične znanosti (številka odločb: 6033-82/2011/14 (magistrski študijski program druge stopnje Humanistične znanosti) in 6033-83/2011/17 (doktorski študijski program Humanistične znanosti). V septembru 2017 je Svet NAKVIS-a prav tako podelil akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje Humanistični študiji (številka odločbe: 6033-15/2016/21, z dne 21. 9. 2017), ki ga fakulteta izvaja od študijskega leta 2018/19 dalje. Vsi študijski programi so akreditirani po veljavnih predpisih in merilih institucij Republike Slovenije.

AMEU – ISH je znanstveno raziskovalna organizacija, vpisana v Razvid raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS ter v evidenco raziskovalnih organizacij pod št. 0433 in ima samostojne raziskovalne skupine.

V letu 2017 si je fakulteta pridobila ERASMUS listino za terciarno izobraževanje 2014–2020, številka Erasmus listine je 272314-EPP-1-2018-1-SI-EPPKA1-ECHE in Erasmus ID koda SI LJUBLJANA39.

Historiat

Institutum Studiorum Humanitatis je prva in doslej edina samostojna visokošolska ustanova v Sloveniji – in verjetno tudi v vseh tranzicijskih deželah – s stopnjo univerzitetnega študija na področju humanističnih in družbenih ved, ki je dosegla državno priznanje svoje akademske vrednosti in pravico do podeljevanja javno veljavnih listin za magistrski in doktorski študij, in sicer za študijske programe, ki jih je Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije verificiral po postopku, predpisanem z Zakonom o visokem šolstvu.

 

Predzgodovina

Skupina univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev Univerze v Ljubljani in nekaterih znanstvenih ustanov je – po nekaj izjalovljenih poskusih, da bi v okrilju obstoječih univerzitetnih institucij ustanovila avtonomno raziskovalno in izobraževalno enoto na področjih socialne antropologije, zgodovinske antropologije, znanosti o diskurzu in epistemologije, ki bi omogočila hitro in racionalno uvajanje vednosti in raziskovalnih metod, ki jih v znanstvenem okolju ni bilo ali pa so bile nerazvite, skupina pa je o njih sodila, da so nujno potrebne – odločila, da začne z dejavnostmi, ki naj bi stanje karseda hitro popravile, in da ustanovi neodvisno ustanovo, namenjeno razvijanju manjkajočih in premalo razvitih disciplin in znanstvenih področij.

Prvo dejanje je bila ustanovitev in uveljavitev zbirke temeljnih del iz svetovne znanstvene literature s področja humanističnih in družbenih ved, ki naj bi jih v integralnih slovenskih izdajah ponudili slovenskemu intelektualnemu občinstvu, zlasti študentskemu. To je bila zbirka Studia Humanitatis, v kateri je od leta 1986 do danes izšlo 150 prevodnih del in več ponatisov, v drugih založbinih zbirkah pa še 20 naslovov. Zbirka, ki je sprva imela obliko javnega razpisa za vse slovenske založbe, je zaradi slabega odziva teh založb dolgo časa izhajala v okviru ŠKUC, nato prešla v institucionalni okvir Institutum Studiorum Humanitatis in se leta 1997 reorganizirala v samostojno založniško hišo z enakim, a nekoliko razširjenim programom.

Drugo dejanje je bila ustanovitev raziskovalnega inštituta, najprej, leta 1991, z imenom Evropski center za humanistične študije in pozneje ISH, Institutum studiorum humanitatis – Fakulteta za humanistični podiplomski študij, Ljubljana.

 

Ustanovitev in razvoj šole

Razlogi, ki so pripeljali do ustanovitve ISH, hkrati opredeljujejo njegov namen in cilje ter določajo njegove strategije; v dobrih 16 letih, odkar Fakulteta ISH obstaja, se žal niso bistveno spremenili, vsekakor pa ne v smeri, ki bi takšno institucijo naredili odvišno ali bi jo s čim ustreznonadomestili.

S spremembo imena in povečanim številom raziskovalnih projektov, pridobljenih na razpisih za nacionalni raziskovalni program, je bilo ustvarjeno izhodišče za novo podiplomsko šolo za humanistične in v manjšem obsegu tudi družbene vede. Pravi začetek izobraževanja na Institutum Studiorum Humanitatis je bil leto 1993, ko je inštitut izvajal podiplomske študijske programe za Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Leta 1994 se je Znanstveni svet Inštituta odločil, da vloži predlog za ustanovitev podiplomske šole pri Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije. Predlog je bil pripravljen konec istega leta, leta 1995 pa je Svet za visoko šolstvo izdal soglasje k ustanovitvi Fakultete za podiplomski humanistični študij, Ljubljana. Naslednje leto je Svet za visoko šolstvo verificiral prve tri študijske programe.

V naslednjih treh letih je Institutum Studiorum Humanitatis izvajal svoje verificirane programe in tri programe za Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, hkrati pa načrtoval spremembo sodelovanja s Filozofsko fakulteto v sodelovanje na podlagi kreditnega sistema, še zlasti, ker sta bila leta 1998 pri Svetu za visoko šolstvo verificirana še dva študijska programa.

Institutum Studiorum Humanitatis si je hkrati prizadeval obdržati in povečati obseg raziskovalnega dela, tudi zato, da bi študentom in študentkam omogočil vključevanje v projekte. Prizadeval si je tudi vzpostaviti mednarodno mrežo tako na ravni osebnega sodelovanja kot na ravni medinstitucionalnih povezav. Že od leta 1995 poteka formalizirano sodelovanje s Centre Louis Gernet pri École des Hautes Études en Sciences Sociales v Parizu, od leta 1996 pa tudi s Centre de Recherches Historiques pri isti šoli. Podpisana je splošna konvencija o sodelovanju med Institutum Studiorum Humanitatis in École des Hautes Études en Sciences Sociales. Dogovori o sodelovanju tečejo še z vrsto drugih pomembnih ustanov v evropskih državah, ZDA in drugje, z nekaterimi pa pripravljamo skupne projekte za razvoj novih podiplomskih programov in podlage za izmenjavo profesorjev in študentov. Sicer pa gostujoči predavatelji in predavateljice prihajajo z mnogo več univerz in podiplomskih šol, kakor jih bo kdaj mogoče povezati v medinstitucionalno mrežo.

 

Institutum Studiorum Humanitatis je bil ustanovljen z namenom, da bi dopolnil obstoječe možnosti za podiplomsko izobraževanje na ravni kvalitetno primerljivih in enakovrednih programov v slovenskem in širšem akademskem prostoru in ne zato, da bi z njimi tekmoval. Komplementarnost bo ostala vodilo še naprej.

 

Cilji

  • omogočiti podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki niso na voljo v drugih slovenskih visokošolskih institucijah;
  • oblikovati ponudbo študijskih programov za študente in študentke iz regije, ki je širša od Slovenije, zlasti za študente in študentke iz Srednje in Vzhodne Evrope, ob tem pa tudi spodbujanje in podpiranje študija študentov in študentk iz drugih dežel;
  • ustvariti za slovenske univerzitetne učitelje/učiteljice in raziskovalce/raziskovalke možnosti za raziskovanje na področjih, ki so v slovenskem znanstvenem okolju le šibko zastopana, vendar pa o njih sami sodijo, da so zanimiva in potrebna za njihov znanstveni razvoj in razvoj problematik na njihovih delovnih področjih;
  • vzpostaviti tesno sodelovanje in vezi z institucijami za visokošolsko izobraževanje, ki delajo na istih in sorodnih znanstvenih področjih, kakor jih razvija Institutum Studiorum Humanitatis.

Tako vzpostavljena medinstitucionalna mreža je namenjena predvsem dopolnjevanju z vednostmi, ki bi bile za študente in študentke sicer nedosegljive, s tem pa tudi mobilnosti učiteljev/učiteljic in študentov/študentk. Cilj mreže je tudi sodelovanje na raziskovalni ravni.

STATUT AMEU - Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitis

AMEU-ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana