Daniel Siter, Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945, 2. (dopolnjena, spremenjena in razširjena) izdaja

Splošni oris:

Zgodovinar, doktorski kandidat in raziskovalec na Alma Mater Europaea – ISH ter zunanji sodelavec in raziskovalec na Mednarodnem raziskovalnem centru druge svetovne vojne Maribor je v letu 2021 pri založbi AMEU – ISH izdal prvo znanstveno monografijo o štiriletni nacistični okupaciji zdraviliške občine Rogaška Slatina ter represivnem in uničujočem delovanju lokalne okupatorjeve oblasti. Izdaja simbolno sovpada z jubilejno osemdeseto obletnico od vdora Hitlerjeve vojske v Rogaško Slatino in njene zasedbe. 11. aprila 1941 je namreč nacistični kljukasti križ zaplapolal z Zdraviliškega doma, kar je naznanjalo uverturo v nekaj več kot štiriletno zasedbo.

Najtemnejše poglavje v večstoletni zgodovini domačega kraja avtor prikaže s celostno, sistematično, poglobljeno, temeljito in vsebinsko zaokroženo zgodovinopisno analizo turbulentnega časa okupacije Hitlerjevega najjužnejšega zdraviliškega mesta z neposredno lego ob južni meji »tisočletnega« Tretjega rajha. Nekdanje banovinsko zdravilišče v Kraljevini Jugoslaviji, v letih 1941–1945 okupacijska občina Rogaška Slatina pod županskim vodstvom folksdojčerskega zločinca Herberta Migliča, je imelo v primerjavi z drugimi okupiranimi kraji na Spodnjem Štajerskem specifično zgodbo s pomembnimi razlikovanji. Kljub mikrozgodovinskemu značaju raziskava in knjiga močno presegata lokalne okvire. Pomen proučevanega prostora je bil veliko širši in pogostoma celo ključen za delovanje Spodnje Štajerske, kjer je zdravilišče kot pomembna obmejna postojanka Tretjega rajha pridobilo izrazito varovalno vlogo. O tem pričajo vojni prilagojeni zdraviliški turizem, steklarska dejavnost, namestitvene kapacitete, tabor za nemške otroke z bombno ogroženih ali uničenih urbanih območij, vadbeno taborišče Hitlerjeve mladine za predvojaško usposabljanje in nacistično svetovnonazorsko indoktrinacijo otrok in mladine, kazensko delovno taborišče, poveljniška grupna šola za vojaškopolitično usposabljanje in izobraževanje vodstvenega kadra Wehrmannschafta, lega ob nemško-hrvaški državni meji, sedeži raznarodovalno-ponemčevalnih organizacij in zvez, administrativni oblastni aparat, vzvodi policijske, gestapovske in carinske oblasti ter gradbeni, utrjevalni in poveljniški štabi.

V slovenskem zgodovinopisju predstavlja pionirsko znanstveno delo ter najpomembnejšo in najobsežnejšo temeljno referenčno literaturo o nacistični zasedbi Rogaške Slatine ter tukajšnjem raznarodovalnem, ponemčevalnem in genocidnem delovanju okupatorjeve oblasti v vojnih letih 1941–1945. Zajema ogromni nabor doslej še nepoznanih in nepredstavljenih tematskih plati, poglavij, vidikov in daljnosežnih (tudi povojnih) posledic.

Znanstveno-metodološko ogrodje sestavlja izjemni nabor primarnih (doslej še neodkritih in javno neobjavljenih) zgodovinskih virov. Raziskava temelji na večletnem minucioznem arhivskem raziskovanju doma in v tujini ter drugih primarnih virih (šolskih kronikah, matičnih knjigah, mikrofilmih, časopisnem in drugem tisku, občutljivi osebni dokumentaciji žrtev okupatorjevega nasilja in ostalih zasebnih zbirkah ter pridobljenih ustnih virih oz. spominskih pričevanj s pomočjo izvajanja obsežnih intervjujev s takrat še živečimi pričami). Izvirni študiji je dodano terensko raziskovalno delo in uporaba LIDAR tehnologije.    

Zanjo je v letu 2022 od župana Branka Kidriča in predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel uradno priznanje občine Rogaška Slatina. Monografijo je predstavljal v najpomembnejših slovenskih institucijah. Zaradi velikega javnega zanimanja, povpraševanja, medijske publicitete (v največjih slovenskih medijih) in tozadevnega poročanja, pozitivnih recenzijskih ocen in splošnega naklonjenega odziva javnosti sta bili tako prva izdaja kot ponatis popolnoma razprodani, zato se je vodstvo uredništva in fakultete skupaj z avtorjem odločilo še za pripravo in tisk druge (dopolnjene, spremenjene in razširjene) izdaje, ki je izšla marca 2023.

 

O drugi izdaji:

Bogatemu številu tematskih sklopov so bile dodane vizualne, vsebinske, oblikovne in grafične spremembe, novosti in izboljšave. Z vidika njene zunanje in notranje vizualnosti ter fizičnega izgleda je pridobila večji format in tršo platnico (trši ovitek z dvojnim oz. notranjim zavihkom). Obstoječe fotografije ter reprodukcije arhivskih dokumentov in drugega primarnega gradiva (zlasti zasebne zbirke) so povečane. Posamezna poglavja in podpoglavja so prestrukturirana in dopolnjena z doslej še javno neobjavljenim slikovnim gradivom (reprodukcije arhivskih in drugih dokumentov ter posamezne fotografije – denimo iz arhiva Državnega muzeja Auschwitz-Birkenau) ter novo vsebino (vključitev dodatnih pričevalnih izsekov iz novopridobljenega spominskega pričevanja, obstoječega nabora doslej še nepregledanega arhivskega gradiva in raziskovalnega obiska v Nemškem zveznem arhivu (Bundesarchiv Außenstelle Ludwigsburg). Povsem novo glavno vsebinsko poglavje zajema vidik vsakdanjega življenja v okupirani Rogaški Slatini, v katerem so osvetljena naslednja tematska področja: policijska in zapiralna ura ter prepoved izhoda za lokalne prebivalce, zdravilna voda in zdraviliški turizem, pomen prisotnosti kopališča, gledališča in kina ter preskrba z živili in nujnimi življenjskimi potrebščinami. Slednje je bilo strogo racionirano in omejeno ter izvajano s pomočjo vojnih nakaznic oz. živilskih kart. V tem segmentu je prikazano splošno pomanjkanje in stanje. Tudi nekaj podpoglavij k posameznim že obstoječim tematskim sklopom je novih. Druga izdaja med drugim vključuje doslej prvo celovito statistično tabelno preglednico prisilno mobiliziranih padlih vojakov (mladih slatinskih vojakov) v nemških oboroženih silah s pripadajočo letnico rojstva, vojaškim činom, časom in lokacijo smrti ter krajem in državo pokopa oz. natančnejšimi podatki o grobu. Vizualna notranjost knjige je obogatena z več kot 180 enotami redkega slikovnega gradiva.

Avtor z drugo izdajo bralcem še nazorneje razpira najmračnejše poglavje v večstoletni zgodovini kraja. Prikazane so pretresljive zgodbe ljudi – podvrženih raznarodovanju, ponemčevanju, terorju, zaplembam, rasnim pregledom, deportacijam v koncentracijska taborišča, prisilnim izselitvam in mobilizaciji, pomorom in drugim nepopravljivim grozotam.

 

Spremno besedo k drugi izdaji je dodal direktor MNZC dr. Tonček Kregar, znanstveni recenziji sta spisala ddr. Igor Grdina in dr. Mojca Šorn, uredniški predgovor je pripravil odgovorni urednik založbe AMEU – ISH (kjer sta izšli obe izdaji) dr. Gašper Pirc.

 

Trenutno so dobavljivi izvodi druge izdaje. Knjigo lahko naročite:

– direktno pri avtorju: Daniel Siter (daniel.siter@almamater.si)

– pri odgovornemu uredniku: dr. Gašper Pirc (gpirc.af@gmail.com)