Senat je strokovni organ AMEU – ISH. V skladu z 18. členom Statuta AMEU – ISH.

Senat Fakultete razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih izobraževalnega in raziskovalnega dela, zlasti pa:

 • sprejema študijske programe,
 • sprejema program raziskovalnega dela in razvojno operativnega dela,
 • sprejema letni delovni načrt Fakultete,
 • voli visokošolske učitelje/učiteljice, znanstvene delavce/delavke in visokošolske sodelavce/sodelavke v naziv v skladu z ZViS in statutom Fakultete,
 • skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela Fakultete,
 • razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta Fakultete s področja njegove pristojnosti,
 • kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah študentov/študentk v študijskih zadevah; v kolikor senat opravlja naloge prvostopenjskega organa odločanja, mora imenovati pritožbeno komisijo, ki prevzame odločanje o pritožbah kot drugostopenjski organ,
 • imenuje komisije in delovna telesa senata Fakultete,
 • obravnava statut fakultete in daje upravnemu odboru Fakultete mnenja in predloge za spremembe in dopolnitve statuta Fakultete,
 • predlaga kandidate za dekana/dekanjo in prodekane/prodekanje Fakultete,
 • določa število vpisnih mest oz. odloča o omejitvah vpisa,
 • daje predloge glede potreb po novih visokošolskih učiteljih/učiteljicah in znanstvenih delavcih/delavkah,
 • določa merila za izvolitev v nazive visokošolski učitelj/učiteljica, znanstveni delavec/delavka in visokošolski sodelavec/sodelavka,
 • odloča   o   odvzemu   naziva   visokošolski   učitelj/učiteljica,   znanstveni   delavec/delavka   in   visokošolski sodelavec/sodelavka,
 • imenuje in razrešuje tričlansko habilitacijsko komisijo, ki poroča o pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata/kandidatke in odloča o pritožbi zoper to komisijo. Če je v habilitacijski komisiji član senata, se mora v pritožbenem postopku izločiti iz odločanja o pritožbi,
 • sprejema študijski koledar,
 • daje mnenje k finančnemu načrtu,
 • sprejema teme diplomskega in magistrskega dela,
 • imenuje in razrešuje mentorja/mentorico in somentorja/somentorico za diplomsko in magistrsko delo,
 • imenuje in razrešuje komisijo za zagovor diplomskega in magistrskega dela,
 • sprejema teme doktorskih disertacij,
 • imenuje    in    razrešuje    tričlansko    komisijo    za    oceno    tem    doktorskih    disertacij    in    usposobljenosti kandidatov/kandidatk za opravljanje doktorskih disertacij,
 • imenuje in razrešuje tričlansko komisijo za oceno in zagovor predloženih doktorskih disertacij,
 • sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih/raziskovalkah in odloča o njihovi kandidaturi,
 • imenuje pooblaščeno osebo za nostrifikacijo v tujini pridobljenih diplom v primerih, ki jih določa zakon,
 • opravlja druge naloge v skladu z ZVIS, Aktom o ustanovitvi, sklepi ustanovitelja statutom  fakultete ter splošnimi akti fakultete.

Sestava Senata AMEU – ISH

 • red. prof. dr. Lenart Škof – predsednik senata
 • prof. dr. Nadja Furlan Štante
 • izr. prof. dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski
 • red. prof. dr. Rok Svetlič
 • red. prof. dr. Darko Štrajn
 • Nina Ravnik Palka – študentka
 • Rade Trivunčević – študent