Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis (AMEU – ISH) je visokokakovostna visokošolska izobraževalna in raziskovalna ustanova z močno in dolgoletno tradicijo na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Tudi v prihodnje je znanstvenoraziskovalna in razvojna odličnost ena izmed petih glavnih usmeritev Strateškega načrta AMEU – ISH 2018–2023.

Pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je AMEU – ISH vpisan v Razvid raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (pod št. 0433) in ima samostojne raziskovalne skupine, ki delujejo v okviru dveh raziskovalnih inštitutov – Inštituta za humanistične raziskave in Inštituta za družboslovne raziskave.

Ustanovitelj Alma Mater ima akademski in institucionalni patronat Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga, ki ima preko 1600 članov akademikov in med njimi 32 dobitnikov Nobelove nagrade, s čimer je tudi raziskovalcem in raziskovalkam AMEU – ISH omogočena vključitev v najširše  znanstvenoraziskovalno sodelovanje.


Raziskovalni program

AMEU – ISH od leta 2004 izvaja raziskovalni program z nacionalno koncesijo Raziskave kulturnih formacij (P6-0278, 5. obdobje financiranja 2019-2024), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Osrednji cilj programa je interdisciplinarno raziskovanje kulturnih formacij, vezanih na umetnost, medije in politiko, s težnjo k orisu sodobnosti v razmerah posttranzicije. Pojem kulturna formacija širše pomeni notranje povezano celoto družbenih razmerij, temelječo na določenem produkcijskem načinu, ožje pa konkretno povezanost nekega skupka kulturnih praks, ki ima prepoznavne značilnosti in ki je obravnavan tako v svojih notranjih razmerjih kot v razmerju do širše družbene formacije in drugih družbenih formacij. Raziskave kulturnih formacij je program, ki omogoča raziskovalcem, ki izhajamo iz različnih znanstvenih področij, interdisciplinarno pristopati k raziskavam kulturnih formacij: primerjalno (primerjava različnih formacij) ali relacijsko (npr. v razmerju do družbenega konteksta), in sicer sinhrono (v istem času) ali diahrono (skozi čas). V šestletnem obdobju smo program zasnovali v veliki meri z navezavo na aktualno družbeno stanje, zato je osrednja pozornost usmerjena v raziskovanje umetnosti, medijev in politične kulture v posttranzicijskih razmerah.

Raziskovalni program izvaja AMEU – ISH kot nosilec ter kot izvajalca Inštitut za civilizacijo in kulturo (ICK) in programska skupina Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, slednja od 1.1. 2019 dalje.


Raziskovalni projekti

Med leti 2014 in 2019 so se na AMEU – ISH uspešno zaključili oziroma se še vedno izvajajo različni znanstvenoraziskovalni in drugi projekti:

 1. Ruski intelektualci v Sloveniji v času po oktobrski revoluciji (2013–2016; projekt ARRS, AMEU-ISH in Inštitut za civilizacijo in kulturo (ICK)
 2. Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti AMEU – ISH pri ASEF (projekt v okviru javnega razpisa ARRS za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2014)
 3. Projektno gostovanje – pilotni projekt (1.10.2017–31.3.2018; projekt v okviru Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije – Javni razpis sofinanciranja na slovenskih visokošolskih zavodih – pilotni projekt), samostojni projekt AMEU – ISH
 4. Sofinanciranje doktorskega študija ISH (projekt v okviru MIZŠ – Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016), samostojni projekt AMEU – ISH, vodja: prof. dr. Polona Tratnik
 5. Bilateralni projekt z ZDA: Raziskava Kulturne formacije – fotografija (projekt ARRS 2018-2019; v sodelovanju z Bighamton University – State University of New York), vodja prof. dr. Polona Tratnik
 6. Znanstvene monografije; ARRS – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017), samostojni projekt AMEU – ISH, vodja prof. dr. Polona Tratnik
 7. Raziskovalni projekt ARRS »Družbena funkcija pravljic« (temeljni projekt v okviru javnega razpisa ARRS (So)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019), AMEU-ISH v sodelovanju z IRRIS, vodja prof. dr. Polona Tratnik
 8. Monitor ISH (projekt v okviru ARRS Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letih 2013 in 2014, 2015 in 2016, 2017 in 2018, 2019 in 2020), samostojni projekt AMEU – ISH, vodja dr. Maja Sunčič
 9. Evripid (projekt Javne agencije za knjigo 2016-2018), samostojni projekt AMEU – ISH, vodja dr. Maja Sunčič

 

V času svojega delovanja so bili na AMEU – ISH uspešno zaključeni tudi številni drugi nacionalni in mednarodni projekti iz področij filozofije, antropologije, zgodovine, kulturologije, umetnosti, religije, vzgoje in izobraževanja itn. Od leta 1997 dalje je bilo tako na AMEU – ISH uspešno zaključenih tudi 37 drugih raziskovalnih projektov, ki jih je financiral ARRS:

 • Ljubezen in družina v času globalizacije (1.2.2008―30.1.2011)
 • Kristus trpin v slovenski umetnosti (1.7.2007―30.6.2010)
 • K zgodovinski antropologiji intelektualcev (1.1.2007―31.12.2009)
 • Optimalizacija spoznavne (učne) učinkovitosti didaktičnega besedila (1.1.2007―31.12.2009)
 • Mednarodne raziskave znanja učencev: dejavniki zaostajanja slovenskih učencev za učenci v uspešnejših državah (1.9.2005―31.8.2008)
 • Etnične skupine – manjšine s področja bivše Jugoslavije v Sloveniji – v kontekstu medijske problematike (1.7.2004―30.6.2007)
 • Glagoljaška kultura in slovenska umetnost (1.7.2004―30.6.2007)
 • Vloga znanja o antični demokraciji v razvoju državljanske zavesti o neposredni demokraciji na nižjih ravneh političnega delovanja državljanov – občina, združenje, soseska, hiša (1.7.2004―30.6.2007)
 • Ilegalne migracije – v kontekstu nove obmejnosti (slovensko-hrvaška in slovensko-italijanska meja) (1.8.2004―31.8.2006)
 • Judje v imaginariju etničnih razlikovanj v sodobni Sloveniji (1.7.2004―30.6.2006)
 • Zgodovinska antropologija ženskega smeha: kulturne politike za enako sodelovanje v evropskih demokracijah (1.1.2003―31.12.2005)
 • Računalniško posredovana komunikacija (e-forumi) v izobraževalni dejavnosti (1.10.2002―30.9.2004)
 • Imaginarij poznega srednjega veka na Slovenskem (1.7.2001―30.6.2004)
 • Imaginiranje Drugega: konstituiranje Drugosti na primeru migrantov (beguncev, prebežnikov in prosilcev za azil) (1.7.2001―30.6.2004)
 • Invencije nacionalnih krajin v multietnični obmejni regiji: Istra od sredine 19. stoletja do danes (1.7.2001―30.6.2004)
 • Procesi etničnega razlikovanja v Sloveniji: soočenje percepcij (1.7.2001―30.6.2004)
 • Značilnosti in perspektive računalniško posredovane komunikacije (na primeru diskusijskih forumov in klepetalnic) (1.7.2001―30.6.2004)
 • Mednarodna raziskava bralne pismenosti -INEA (1.6.1999―31.12.2003)
 • Značilnosti in tendence vsakdanjega življenja v družbi na prehodu (1.7.1998―30.6.2003)
 • Oblikovanje družbenih rab novih komunikacijskih tehnologij v Sloveniji (zgledi) (1.8.2000―31.7.2002)
 • Obravnavanje kulture v slovenskih medijih (1.8.2000―31.7.2002)
 • Javni jezik in njegova uporaba v družbeno relevantni komunikaciji (1.1.2000―30.6.2002)
 • Konstrukcija kolektivnega spomina v antiki (1.1.2000―30.6.2002)
 • Vloga državnega nagrajevanja v Sloveniji danes (1.8.2000―31.7.2001)
 • Jezik in spolna razlika (1.1.1999―30.6.2001)
 • Konstituiranje javnosti in javne komunikacije v družbah v tranziciji (1.1.1999―30.6.2001)
 • Potlačena umetnost (1.7.1998―30.6.2001)
 • Konstitucija nacionalnega interesa in rabe merila nacionalnega v slovenski kulturni politiki (1.11.1999―31.12.2000)
 • Mentalitete in imaginariji na stičišču Sredozemlja in srednje Evrope (1.5.1997―30.4.2000)
 • Hetera in filozof: k zgodovini državljanke in para (1.1.1997―31.12.1999)
 • Identitete obalnih mest: Koper, Izola, Piran 1945-1995 (1.1.1997―31.12.1999)
 • Kakovost učbenika (1.1.1997―31.12.1999)
 • Podatkovne in pojmovne podlage za raziskovanje ideologij (1.1.1995―31.12.1999)
 • Temelji in raziskovanje medijev na Slovenskem (1.11.1995―30.11.1999)
 • Jezik in spolna razlika: podoba ženske v učbenikih in literaturi (1.1.1996―31.12.1998)
 • Sociološki aspekti reprodukcije in spolnih determinant pri ženski in moški populaciji v Republiki Sloveniji (1.1.1996―30.6.1998)
 • Vidiki prehoda v perifernih kapitalističnih družbah (1.1.1997―30.6.1998).

 

Organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj

AMEU – ISH organizira in soorganizira različna znanstvena in strokovna srečanja, ki so bila v zadnjem petletnem obdobju (med leti 2014 in 2019) naslednja:

 • Vsakoletna znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo “Za človeka gre” (AMEU-ECM in AMEU-ISH)
 • Javno predavanje priznanega hrvaškega filozofa dr. Srećka Horvata z naslovom »Philosophy of Subversion« (September 2016; AMEU – ISH in The Global Center for Advanced Studies (GCAS)
 • Seminar (on-line) o modernih izzivih človeštva s prof. Luce Irigary (september 2016; AMEU – ISH v sodelovanju z GCAS)
 • Mednarodna znanstvena konferenca v okviru izvajanja raziskovalnega programa Raziskave kulturnih formacij – predstavitev izsledkov raziskav in evalvacija raziskovalnih rezultatov (oktober 2016; AMEU – ISH in ICK)
 • 44. mednarodni kolokvij z naslovom “Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah” (oktober 2016; Slovensko društvo za estetiko, AMEU – ISH in GCAS)
 • Predavanje prof. dr. Theodor Dieter-a o medreligijskih vprašanjih “Od konflikta k skupnosti” (oktober 2016)
 • Predavanje mag. Jawhar Sircarja »How Hindi Films And Songs Created A Unified Pan Indian Identity« (februar 2017)
 • Znanstveni simpozij Ruska revolucija – sto let pozneje (oktober 2017; AMEU – ISH in Ruski center znanosti in kulture)
 • Mednarodna konferenca Evropskega združenja za estetiko 2018 (European Society for Aesthetics) na temo Art and Life (Umetnost in življenje) (junij 2018; AMEU – ISH, Slovensko društvo za estetiko in AMEU – ECM)
 • Skupno srečanje z dr. Damjano Ponedelek na temo soočanja s kriznimi situacijami, aferami in drugimi hudimi zgodbami (april 2018; AMEU – ISH, Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) – regija 01, Študentski svet AMEU – ISH)