slide4

Doktorski študij humanističnih znanosti na AMEU – Institutum Studiorum Humanitatis omogoča študentom interdisciplinarni pristop k področju izobraževanja in široko osnovno znanje vseh polj humanistike, obenem pa jih usmerja v področje znanstvenega raziskovanja.

Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično  humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij kot intelektualni izziv in užitek!

Trajanje študija

6 semestrov / 3 leta

Kreditne točke

180 ECTS

Pridobljen naziv

doktor znanosti / doktorica znanosti

Lokacija študija

Ljubljana

Študijski program Humanističnih znanosti izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Koncept humanističnih znanosti omogoča interdisciplinarni pristop v področju izobraževanja tretje stopnje, ker ponuja široko osnovno znanje vseh polj humanistike, povezujejo antropološke, filozofske in lingvistične discipline in obenem usmerja študente in študentke v področje znanstvenega raziskovanja. Študijski program 3. stopnje Humanistične znanosti omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki so v drugih slovenskih visokošolskih institucijah manj zastopane; odlika študijskega programa je v ponujanju izrazite interdisciplinarnosti in izbirnosti predmetov.

Študijski program je po letnikih strukturiran na način, ki v maksimalni meri izkorišča horizontalno in vertikalno povezljivost vsebin. Tako strukturiran program omogoča stalno prilagajanje individualnim študijskih interesom posameznikov in posameznic. Študijski program odraža aktualne potrebe v širšem mednarodnem kontekstu in skuša zajeti študijske potrebe in vsebine, ki niso v celoti zastopane v evropskih programih.

Program spodbuja in podpira študij študentov in študentk iz drugih dežel, ter ustvarja za slovenske univerzitetne učitelje/učiteljice in raziskovalce/raziskovalke možnosti za raziskovanje na področjih, ki so v slovenskem znanstvenem okolju le šibko zastopana, vendar pa o njih sami sodijo, da so zanimiva in potrebna za njihov znanstveni razvoj in razvoj problematik na njihovih delovnih področjih; vzpostavlja tesno sodelovanje in vezi z institucijami za visokošolsko izobraževanje ki delajo na istih in sorodnih znanstvenih področjih, kakor jih razvija AMEU-ISH; omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki niso na voljo v drugih slovenskih visokošolskih institucijah. Ocenjujemo, da je to naša najbolj izrazita izobraževalna vizija, ker tesno povezujemo izobraževanje in raziskovanje, in ob tem nenehno sledimo razvoju humanističnih znanosti ter uvajamo nove pristope in novo miselnost: kot ustanoviteljski član ECHIC, evropskega konzorcija za humanistiko, smo tudi priznani kot humanistična avantgarda EZ.

Vsa predavanja na AMEU-ISH so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

1. letnik

zap. št. Predmet ECTS
1. semester
1 Humanistika I 15
2 Izbirni predmet 5
3 Individualno raziskovalno delo I – predpriprave na doktorsko tezo 10
2. semester
4 Humanistika II 15
5 Izbirni predmet II 5
6 Doktorski seminar 1 – prijava teme doktorske disertacije 10

2. letnik

zap. št. Predmet ECTS
3. semester
7 Izbirni predmet III 5
8 Izbirni predmet IV 5
9 Izbirni predmet V 5
10 Izbirni predmet VI 5
11 Individualno raziskovalno delo II (na doktorski disertaciji) 10
4. semester
12 Izbirni predmet VII 5
13 Izbirni predmet VIII 5
14 Individualno raziskovalno delo III (na doktorski disertaciji) 10
15 Doktorski seminar 2 10

3. letnik

zap. št. Predmet ECTS
5. semester
16 Izdelava doktorske disertacije 30
6. semester
17 Doktorska disertacija (priprava in zagovor) 30

Izbirni predmeti

Modul Študiji umetnosti, vizualnosti in medijev
zap. št. Predmet ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije 5
2 Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu 5
3 Filozofija kulture 5
4 Filozofija vizualnih umetnosti 5
5 Avantgarde in avtonomija umetnosti 5
6 Kritična estetika – filozofija umetnosti in kulture od antike do Jacquesa Rancièra 5
7 Dokumentarni strip in grafični roman 5
8 Literarno novinarstvo 5
9 Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika 5
10 Semiotika vsakdanjega življenja 5
11 Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse 5
12 Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti 5
13 Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki 5
14 Teorija filma in popularne kulture
15 Sodobne teorije v umetnosti 5
16 Komunikacija in družba 5
17 Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije 5
18 Tehnizirana dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij 5

 

Modul Študiji družb in človeka
zap. št. Predmet ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije 5
2 Rituali od plemenskih skupnosti do države – zgodovinsko-antropološko-pravne študije 5
3 Antropologija spola in kulture 5
4 Religija in družba 5
5 Zgodovina feminizma 5
6 Doba revolucij 5
7 Fevdalna Evropa 5
8 Zgodovinska antropologija in regionalne študije 5
9 Uvod v arheološko metodologijo in teorijo 5
10 Sociologija znanja 5
11 Védenje in diskurz 5
12 Znanje in sodobne družbe 5
13 Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa 5
14 Logoterapija in eksistencialna analiza 5
15 Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij 5
16 Aplikativna medicinska antropologija 5
17 Etika v znanosti in raziskovalna integriteta (RI) 5
18 Medkulturnost in etos sporazumevanja 5
19 Medvrstniško nasilje 5
20 Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu 5
21 Filozofija človekovih pravic 5
22 Filozofija zgodovine 5
23 Politična filozofija 5
 • študijski program zagotavlja študentom spoznavanje in obvladovanje epistemološko najbolj prepričljivih sistemov vednosti ter razumevanje/interpretacijo rezultatov raziskovanja, ki je v prvi vrsti usmerjeno v aktualne človekove potrebe;
 • razširjen in poglobljen študij disciplin in področij, ki niso ali pa so šibkeje zastopana v drugih slovenskih visokošolskih institucijah;
 • organiziranje študijskega programa, ki je zanimiv tudi za študente izven Slovenije, zlasti iz Srednje in Vzhodne Evrope;
 • študijski program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake,  ki  so  sposobni  samostojne  kritične  analize  pojmov  in  pojavov,  ki  so  vezani  na specifična razsežja in področja humanistike, ki jih pokriva študijski program;
 • med pričakovane učne izide štejemo usposobljenost diplomantov v visoko samorefleksivne raziskovalce, ki imajo kritičen odnos do zbranega gradiva, ob tem pa ohranjajo etičnost in občutljivost do predmeta raziskovanja;
 • sposobnost vključevanja historične  perspektive,  torej  sposobnost  zgodovinskega  umeščanja problemov v interakciji s sodobnostjo;
 • pričakovani učni izidi študentov se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela profesorjev s študenti, s sprotnim preverjanjem napredovanja glede študija literature, izbora raziskovalnih tehnik, s stalnim koordiniranjem aktivnosti, ki vodijo v smer konceptualno koherentno izdelanega raziskovanja;
 • sprotni učni izidi se preverjajo tudi s pomočjo seminarskih nalog in v okviru priprav in prijave teme doktorske naloge;
 • obvezen sestavni del študijskega programa 3. stopnje Humanistične znanosti so temeljne in aplikativne raziskovalne naloge.
 • usposobljenost za samostojno raziskovanje; razumevanje  ključnih teoretskih pojmov, ki določajo posamezne   predmete;
 • obvladovanje znanstvenega aparata, metod in tehnik raziskovanja (tudi terenskega dela);
 • spoznanje z epistemološkimi koncepti in pristopi;
 • razumevanje transnacionalnih procesov, kulturne raznolikosti in identitet na lokalni in globalni ravni;
 • sposobnost teoretske refleksije in artikulacije analize humanističnih interdisciplinarnih vsebin;
 • zgodovinsko umeščanje problemov v interakciji s sodobnostjo;
 • kompetenca pisanja humanističnih interdisciplinarnih analitičnih,  znanstvenih  besedil, poljudnoznanstvenih  in  kritičnih  besedil;
 • usposobljenost za različne oblike prenosa znanja (aplikativna znanost), za javne predstavitve, prezentacije, nastope in za vzpostavljanje dialoga z mediji;
 • zmožnost kritičnega opazovanja družbeno kulturnih procesov znotraj  znanstvenega polja in na ravni vsakdanjega   življenja;
 • uporaba etičnih meril in zavezanost profesionalni etiki.

VPISNI POGOJI

Merila za izbor, pogoji napredovanja in dokončanja študija