Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program prve bolonjske stopnje se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je uspešno opravil poklicno maturo in dodatni izpit enega od maturitetnih predmetov (angleščina, ekonomija, filozofija, francoščina, geografija, glasba, grščina, italijanščina, italijanščina kot drugi jezik, latinščina, likovna teorija, madžarščina kot drugi jezik, nemščina, psihologija, ruščina, slovenščina kot drugi jezik, sociologija, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče, umetnostna zgodovina, zgodovina;
c) kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4‐letni srednješolski program.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati oziroma kandidatke, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati oziroma kandidatke iz točk a) in c) izbrani glede na:
– splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Kandidati oziroma kandidatke iz točke b) bodo izbrani glede na:
– Splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
– Splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
– Uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk

Pogoji za napredovanje po programu

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 80 ECTS.

S študijskim letom 2021/22 velja naslednji pogoj za vpis v tretji letnik:

Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 100 ECTS.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Humanistične znanosti se lahko vpiše:

• kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij humanističnih ved in družbenih ved ter je dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, in lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev;
• kdor je končal študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; a) Humanistični kolokvij 1: antika in srednji vek (6 KT); b) Raziskovalni praktikum: izbrane teme iz zgodovine humanizma in umetnosti (6 KT);
• kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem (predbolonjskem) študijskem programu s področij, ki so navedena v točki 1., lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev;

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od 1. do 3. v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom na magistrski študij morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za nadaljevanje magistrskega študija.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa

Izbor kandidatk oz. kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

1. Uspeh pri predhodnem študiju (povprečna ocena vseh opravljenih izpitov) 60%;
2. Ocena diplomskega dela 40%.

O tem odloča Komisija za študijske zadeve.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje »Humanistične znanosti« so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2012) in drugimi predpisi:

− iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program Humanističnih znanosti praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
− iz specialističnih študijskih programov s področja humanistike in družboslovja. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program Humanistične znanosti priznajo primerljive študijske obveznosti.
− Študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v magistrski študijski program Humanistične znanosti, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati po novem programu.

Pogoji za napredovanje po programu

V drugi letnik podiplomskega študija se lahko vpiše študent ali študentka, ki je pridobil/a najmanj 45 kreditnih točk, torej ki je opravil/a izpitne obveznosti treh (3) modulov: iz obvezne Epistemologije humanističnih ved ter dveh drugih izbranih modulov oz. obveznosti dveh (2) modulov (med njima obvezne Epistemologije humanističnih ved) in individualnega raziskovalnega dela na študijskem programu ali smeri.

Na doktorski študijski program Humanistične znanosti se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb Zakona o visokem šolstvu vpiše:

1. kdor je končal študijski program 2. stopnje;
2. kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejetih do 11. 6. 2004;
3. kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev specializacije in ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11.6.2004; kandidatkam in kandidatom Komisija za študentske zadeve določi študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 KT;
4. kdor je končal študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, kandidatkam in kandidatom se prizna najmanj 60 kreditnih točk;
5. kdor je končal študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od 1. do 5. v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in  kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom na doktorski študij morajo opraviti postopek  priznavanja izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa

Izbor kandidatk in kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

– uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 60 %
– ocena, dosežena na diplomi ali magisteriju – 40%.

O tem odloča Komisija za študijske zadeve.

Določbe o prehodih med programi

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko diplomo študijskega programa tretje stopnje iz Humanističnih znanosti.
Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili najmanj 90 ECTS študijskih obveznosti iz prvega in drugega letnika ter pridobili soglasje k temi doktorske disertacije na Senatu ISH.