KOMISIJA ZA PRITOŽBE ŠTUDENTOV AMEU – ISH

Komisija za pritožbe študentov odloča v skladu z določili Statuta AMEU – ISH v postopkih uveljavljanja pravic študentov in študentk oziroma oseb brez statusa, ki opravljajo študijske obveznosti kot pritožbeni organ, kadar je na prvi stopnji odločal Senat fakultete.

Zoper odločbo Senata, pristojnega za študijske zadeve, je dovoljena pritožba na Komisijo za pritožbe študentov, in sicer v osmih dneh od dneva vročitve izdane odločbe. Pritožba se vloži pisno pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji. Pritožbo je možno poslati po pošti ali oddati v referatu fakultete.

Komisija za pritožbe študentov ima 3 člane; 2 člana imenuje senat fakultete, 1 člana pa študentski svet iz vrst študentov in študentk.

V skladu s 28.g členom Statuta AMEU-ISH je bila imenovana Komisija za pritožbe študentov AMEU – ISH v naslednji sestavi:

  • dr. Luka Trebežnik
  • izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič
  • Rade Trivunčević, predstavnik študentov