Študentski svet je predstavniški organ študentov, ki ga oblikujejo študentje in študentke fakultete in ima najmanj tri člane. Svet odloča na sejah in sprejema odločitve z večino glasov svojih članov. Delo študentskega sveta vodi predsednik, ki ga imenuje skupščina študentov.

Študentski svet:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • obravnava Statut Fakultete v delu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti študentov, in daje o tem mnenje pristojnim organom,
 • daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih Fakultete in drugih zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • lahko daje mnenje o kandidatu za dekana in prodekana Fakultete,
 • sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov Fakultete v sodelovanju s skupnostjo študentov,
 • organizira volitve predstavnikov študentov v senat, akademski zbor in druge organe ter delovna telesa Fakultete,
 • daje mnenje o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ob izvolitvi v višji naziv ali ob ponovni izvolitvi v naziv,
 • obravnava samoevalvacijsko poročilo,
 • sodeluje pri ocenjevanju in preverjanju dejanske obremenitve študentov,
 • skrbi za povezavo študentov Fakultete s študentskimi organizacijami v Republiki Sloveniji, Evropski skupnosti in po svetu in
 • opravlja druge naloge, ki se nanašajo na študente.

Volitve v Študentski svet AMEU – ISH

Volitve v Študentski svet AMEU – ISH se izvedejo v mesecu novembru ali decembru na podlagi razpisa. V študijskem letu 2021/22 so bili v Študentski svet AMEU – ISH izvoljeni naslednji predstavniki:

 • Nika Čufer (predstavnica 3. letnika dodiplomske stopnje)
 • Nina Ravnik Palka (predstavnica 1. letnika podiplomske stopnje)
 • Daniel Siter (predstavnik 2. letnika doktorske stopnje)
 • Rade Trivunčević (predstavnik 2. letnika doktorske stopnje)

Predstavniki študentov in študentk v organih in delovnih telesih AMEU – ISH

Študentski svet voli oziroma imenuje predstavnike študentov v akademski zbor, senat ter druge organe in delovna telesa, v katerih imajo mandat predstavniki študentov.

V študijskem letu 2021/22 zastopajo študente in študentke fakultete v organih in delovnih telesih AMEU – ISH naslednji predstavniki:

Senat AMEU – ISH:

 • Rade Trivunčević, Humanistične znanosti (2. letnik, 3. stopnja)
 • Nina Ravnik Palka, Humanistični študiji (1. letnik, 2. stopnja)

Akademski zbor AMEU-ISH:  

 • Lara Božak, Humanistični študiji (3. letnik, 1. stopnja)
 • Nina Ravnik Palka, Humanistični študiji (1. letnik, 2. stopnja)
 • Rade Trivunčević, Humanistične znanosti (2. letnik, 3. stopnja)

Komisija za kakovost AMEU – ISH:

 • Nina Ravnik Palka, Humanistični študiji (1. letnik, 2. stopnja)

Komisija za pritožbe AMEU – ISH:

 • Rade Trivunčević, Humanistične znanosti (2. letnik, 3. stopnja)

Obštudijska dejavnost na AMEU – ISH

Na AMEU – ISH poleg študija potekajo tudi številne obštudijske dejavnosti, ki na neformalen način povezujejo študente in zaposlene na AMEU – ISH. Obštudijske dejavnosti organizira Študentski svet AMEU – ISH, pa tudi različna društva, klubi ipd. Študentom fakultete je prav tako na voljo pestra ponudba obštudijskih dejavnosti, ki jih organizira Študentski svet Alma Mater.

Obštudijska dejavnost poteka na AMEU – ISH v okviru naslednjih področij:

Socialne in družbene aktivnosti:

 • Uvodna, spoznavna, novoletna in zaključna družabna srečanja in druženja študentov s profesorji, mentorji, vodstvom AMEU – ISH
 • Strokovne in družabne ekskurzije študentov
 • Ogledi slovenskih mest z gostujočimi tujimi visokošolskimi učitelji

Dejavnosti, vezane na kulturo in umetnost:

 • Udeležba in aktivno sodelovanje študentov na različnih javnih dogodkih na področju umetnosti in kulture (npr. pogovorni večeri, razstave, dogodki v okviru Noči knjige itn.)
 • Ogled kulturnih spomenikov in seznanjanje s kulturno dediščino Slovenije

Projekti in raziskave izven obveznih sestavin študijskih programov:

 • Javna predavanja in seminarji, ki so vezani na projekte študentov izven študija
 • Soorganizacija javnih predavanj z društvi, klubi ipd.
 • Aktivno sodelovanje študentov s prispevki na vsakoletni znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo AMEU »Za človeka gre«
 • Aktivno sodelovanje študentov na poletnih šolah v tujini, mednarodnih znanstvenih kongresih itn.
 • Predstavitve (predlogov) razvojnih projektov študentov izven študija
 • Prijave interdisciplinarnih strokovnih študentskih projektov na javne razpise (npr. Študentski inovativni projekti za družbeno korist – ŠIPK)
 • Pisanje prispevkov za študentski časopis Audeamus

Delavnice:

 • Strokovne delavnice za študente in zaposlene pod vodstvom bibliotekarja (npr. o iskanju ustreznih baz ipd.)
 • Delavnica o pisanju znanstvenih člankov
 • Delavnice o pisanju zaključnih del (na ravni Alma Mater)
 • Delavnice Kariernega centra Alma Mater

Športne dejavnosti na ravni Alma Mater:

 • Prijateljske športne tekme študentov AMEU s študenti drugih visokošolskih zavodov
 • Športni pikniki na AMEU
 • Udeležba študentov AMEU na tekaških prireditvah

Prostovoljstvo in dobrodelnost na ravni Alma Mater:

 • Humanitarne akcije
 • Zbiranje zamaškov
 • Krvodajalska akcija za študente in delavce AMEU (v sodelovanju z Rdečim križem in UKC Maribor)

Mednarodne izmenjave – informacije o možnostih mednarodnih izmenjav ter njihovega štipendiranja

Poslovnik Študentskega sveta AMEU – ISH

Poslovnik Študentskega sveta AMEU – ISH ureja izvolitev, organizacija in delo Študentskega sveta AMEU – ISH ter izvolitev predstavnikov študentov v organe in delovna telesa fakultete.