Program Erasmus+ na področju visokega šolstva omogoča sofinanciranje mobilnosti profesorjev in vseh strokovnih delavcev za namen poučevanja, izobraževanja ali usposabljanja na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah oziroma podjetjih v tujini.

Sredstva za sofinanciranje so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškemu osebju na visokošolski instituciji.

 

Programske države

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti, so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija. To pomeni, da se lahko mobilnosti udeležite v navedenih državah.

Oblike mobilnosti

Erasmus+ osebju omogoča naslednji obliki mobilnosti:

 • mobilnost z namenom poučevanja na visokošolski instituciji.
 • mobilnost z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«).

Poučevanje v tujini

Mobilnost za poučevanje omogoča pedagoškemu ali strokovnemu osebju visokošolske institucije, da poučuje na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju oz. v kateri koli akademski disciplini.

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katerekoli programske države, s katerimi ima AMEU podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ za mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja. Najdete jih tukaj.

V primeru, da želite poučevati na univerzi, s katero AMEU še nima podpisanega sporazuma, nas prosim kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Trajanje mobilnosti

Trajanje mobilnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Mobilnost mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tistega tedna.

Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za več informacij kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Usposabljanje v tujini

Mobilnost z namenom usposabljanja omogoča vsem zaposlenim, tako pedagoškemu kot tudi nepedagoškemu osebju na AMEU, možnost usposabljanja na visokošolskih institucijah ali drugih organizacijah/ podjetjih iz programskih držav. Poteka lahko obliki izobraževalnih dogodkov v tujini, izobraževalnih obiskov na delovnem mestu ali usposabljanja na partnerski visokošolski instituciji na katerakoli javni ali zasebni organizaciji oziroma podjetju, aktivnemu na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. V primeru, da želite na usposabljanje na univerzo, mora za izvedbo mobilnosti imeti AMEU podpisan medinstitucionalni sporazum – seznam partnerskih institucij najdete tukaj. V primeru, da želite na usposabljanje na univerzo, s katero AMEU še nima podpisanega sporazuma, nas prosim kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Trajanje aktivnosti

Trajanje aktivnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. Sredstva so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji.

Seznam aktualnih staff week-ov najdetene na tej spletni strani.

Primeri podjetij, ki nudijo usposabljanja:

Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za več informacij kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Povezava na spletno stran Cmepius: https://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx

CILJI MOBILNOSTI V PROGRAMU ERASMUS+

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti;
 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.

ROK ZA PRIJAVO: do zapolnitve mest

Na podlagi sporazuma z Nacionalno agencijo Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in odobrenih sredstev Alma Mater Europaea – ISH objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH IN USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za pogodbeno leto 2020

Prijavitelj se mora pred prijavo na razpis z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti. Prijava na razpis mora vključevati:

 • mobilnost za namen poučevanja: original izpolnjen program pedagoških obveznosti na mobilnosti, t.i. “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije (predsednik AMEU, Erasmus koordinator). Vsebovati mora namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednost), vsebino pedagoškega dela in pričakovane rezultate;
 • mobilnost za namen usposabljanja: original izpolnjen program usposabljanja na mobilnosti, t.i. “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching”, podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije (predsednik AMEU, Erasmus fakultetni koordinator). Vsebovati mora namen, dodane vrednosti in cilje usposabljanja ter aktivnosti tekom mobilnosti.

Popolno prijavo prijavitelj odda v mednarodno pisarno AMEU s pripisom »Prijava na Razpis Erasmus+ – osebje«. Nepopolne prijave bodo pozvane v dopolnitev.

Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom prijavitelja v tujino. Prijavitelj se s predloženo prijavo in programom predavanj, ki ga s podpisom potrdijo vse udeležene stranke, zaveže k spoštovanju pravil programa Erasmus+ in tega razpisa.


DOKUMENTI

– Mobility Agreement – Staff Mobility For Training (.DOCX)

– Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching (.DOCX)

V roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti, mora udeleženec mobilnosti:

 1. Izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejme na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko AMEU zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.
 2. V mednarodno pisarno AMEU mora udeleženec mobilnosti predložiti naslednje dokumente:
  • Original Potrdilo institucije gostiteljice o trajanju in vsebini mobilnosti, izključno na predpisanem obrazcu Letter of Confirmation for Erasmus+ Teaching Mobility in the Academic Year 2017/2018 (Priloga 4) z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom.
  • Obračun vseh stroškov mobilnosti (Priloga 5), ki ga potrdi odgovorna oseba, s priloženimi kopijami dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo (originalna dokazila se morajo hraniti na fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila).
  • Kratek opis pridobljenih izkušenj in znanj z opravljene mobilnosti (od 500 do 1000 znakov, Priloga 6).

Po prejemu teh dokumentov bo AMEU nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in pravili programa ERASMUS+. V primeru, da udeleženec v roku 30 dni po opravljeni mobilnosti ne odda zgoraj zapisano v 1. in 2 alineji, ima AMEU pravico 15 dni od ponovnega poziva ne nakazati že odobrenih sredstev.

PARTNERSKE INSTITUCIJE – AMEU ISH

Erasmus code Name of the institution Country Contact ISCED Subject area name Study cycle SMS Language
EE TALLINN01 ESTONIAN ACADEMY OF ARTS Estonia international@artun.ee 022 Humanities / / Estonian/English
G ATHINE42 IONIAN UNIVERSITY Greece int_rel@ionio.gr
floros@ionio.gr
azivas@ionio.gr
022 Humanities /   Greek/English
I FERRARA01 Universita Degli Studi Di Ferrara Italy elena.delfanti@unife.it ingresso-incoming@unife.it 022 Humanities 1,2,3 2/5 months Italian/ English
IS REYKJAV01 University of Iceland Iceland jbp@hi.is; sigrthor@hi.is 022 Humanities / / English
NL ROTTERD09 Codarts University of the Arts Nederland jmross@codarts.nl 022 Humanities 1, 2, 3 2/6 months English
P LISBOA97 PEDAGO, Lda.
Instituto Superior de Ciencas Edicativas
Instituto Superior de Ciencas Educativas do Douro
Portugal gri@isce.pt 022 Humanities 1, 2, 3 2 Portuguese/English
SK BRATISL12 BISLA Bratislava International School of Liberal Arts Slovakia bisla@bisla.sk 022 Humanitis 1,2,3 2/5 monts English / Slovak
TR KASTAMO01 Kastamonu University (KU), Turkey Turkey erasmus@kastamonu.edu.tr 022 Humanities (Philosophy and Ethics) 1, 2, 3 2/5 months Turkish/English