Študijski program 3. stopnje »HUMANISTIČNE ZNANOSTI«

Študijski program 3. stopnje »HUMANISTIČNE ZNANOSTI«

Doktorski študij Humanistične znanosti na AMEU-ISH odpira podiplomskim študentkam in študentom študij področij v polju humanistike, ki so v drugih slovenskih visokošolskih institucijah manj zastopana.

Prednost tega študijskega programa 3. stopnje je v izraziti interdisciplinarnosti in izbirnosti predmetov in mentorstva, ki omogoča stalno prilagajanje individualnim študijskih interesom. Program spodbuja študij študentk in študentov iz drugih držav in s tem ustvarja raznoliko in svetovljansko akademsko skupnost AMEU-ISH. Podiplomski študent/ka na doktorskem študiju Humanistične znanosti razvija raznolike kompetence in inovativnost ter dialoško oblikuje lastno znanstveno identiteto in sposobnost etične (samo)refleksije.

AMEU-ISH se s ciljem kakovosti ponujenih študijskih vsebin povezuje s kompatibilnimi visokošolskimi zavodi doma in v tujini. Za študijske potrebe na vseh stopnjah hranimo in širimo najbogatejšo specializirano humanistično knjižnico v regiji. V skladu z izobraževalno vizijo AMEU-ISH prepletamo izobraževanje in znanstveno raziskovanje ter ob tem sledimo in prispevamo k razvoju humanističnih znanosti; kot soustanovitelj Evropskega konzorcija za humanistiko ECHIC se AMEU-ISH uvršča v humanistično avantgardo Evropske unije.

Študijski program 3. stopnje Humanistične znanosti doktorske kandidate usposablja za samostojno raziskovanje in interpretiranje ključne teorije, povezane s predmetom raziskovanja, za obvladovanje znanstvenega aparata, metod in tehnik raziskovanja (tudi terenskega dela), za razumevanje transnacionalnih družbenih procesov, kulturne raznolikosti in identitet na lokalni in globalni ravni ter kritično opazovanje teh fenoemnov znotraj znanstvenega polja in na ravni vsakdanjega življenja. Pridobijo kompetence pisanja humanističnih interdisciplinarnih analitičnih, znanstvenih besedil, poljudnoznanstvenih in kritičnih besedil, usposobljenost za različne oblike prenosa znanja (aplikativna znanost), za javne predstavitve, prezentacije, nastope in za vzpostavljanje dialoga z mediji. Na doktorski študijski program Humanistične znanosti se lahko vpiše, kdor izpolnjuje pogoje, navedene v Pravilniku o študiju na programih 3. stopnje.

Kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, se vpisujejo pod enakimi pogoji, pri čemer pred vpisom opravijo postopek priznavanja izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

Več informacij o programu najdete: Opis programa tretja stopnja.